štvrtok 25. júna 2015

Petícia na zníženie ceny nájmu domov smútku ešte neskončila

Na minulom (28. 05. 2015) mestskom zastupiteľstve - ďalej len MsZ, prerokovali poslanci plnenie uznesenia MsZ č. 88/2015 - kalkulácie cien cintorínskych a pohrebných služieb. Pre oživenie pamäte, uznesenie MsZ ukladá Službám mesta Piešťany, .p. o. - ďalej len SMP, predložiť MsZ kalkulácie cien cintorínskych a pohrebných služieb, vrátane preukázania ekonomickej oprávnenosti ich nákladov. Ak je pravda to, čo v dôvodovej sprave uvádzajú, že predkladajú kalkulácie schválené všeobecne záväzným nariadením č. 13/ 2013 - ďalej len VZN,je na mieste otázka,  na základe čoho účtujú ostatné služby?

Nie je zrejmé, či to bol zámer, nevedomosť alebo neplnenie zákonom určených povinnosti, ale predložený materiál - viď dôvodová sprava, preukazuje jasné zavádzanie poslancov, ale v prvom rade nás občanov. Mrzí ma, že po tom, ako sme ako petičný výbor upozorňovali na mnoho ďalších nedostatkov a porušovaní zákona, predkladatelia tohto materiálu takto odignorovali prijaté uznesenie. Mrzí ma, že hlavne poslanci, ktorí sedia v zastupiteľstve a sedeli v ňom i v minulom funkčnom období - bývalý primátor pán Ciccuto , pán poslanec Beňačka, ktorý sa iniciatívne prihlásil riešiť našu petíciu za zníženie ceny nájmu obradnej miestnosti, ani nepostrehli, že materiál vôbec neplní požiadavky uznesenia. Ako je možné, že SMP predložili iba kalkulácie schválené vo VZN č. 13/2013 a aj to neúplne a nikto si to ani nevšimne, páni poslanci? Ako je vôbec možné, že materiál neprerokovala finančná a podnikateľská komisia?

K textu dôvodovej správy “platné ceny od 1. 1. 2014 sme nemenili a organizácia sa snaží držať cenovú hladinu zvyšovaním efektívnosti prace“. Ceny sa menili k 1. 1. 2014 v dôsledku petície, kde zastupiteľstvo prijalo rozhodnutie o znížení ceny za obradnú miestnosť a bolo to politické rozhodnutie, na sumu 97 eur. Aké bolo moje prekvapenie, keď v priložených materiáloch bola kalkulácia tejto ceny presne 97 eur. Ako? Porovnali sme kalkuláciu zo dňa 9. 10. 2013 na 121,48 eura s kalkuláciou zo dňa 31. 10. 2013 na 97 eur. A ako dospeli k tejto cene? Jednoducho upravili predpokladaný počet pohrebov z 285 na 298. Porovnajme si dátumy 9. 10. 2013 - počet pohrebov 285 a 31. 10. 2013 počet pohrebov 298. Z dôvodovej spravy ďalej citujem: „Pre získanie výsledku sumy nákladov na jeden obrad bol stanovený priemerný počet obradov, ktorý bol vypočítaný za obdobie posledných piatich rokov jednotlivo na pohrebisku na Bratislavskej ceste bolo 201 obradov, na Žilinskej bolo 84 obradov, spolu teda za obidve pohrebiská v meste je to 285 pohrebných obradov.
Zníženie ceny za obradnú miestnosť zrejme motivovalo k zvýšeniu cien pohrebných služieb. Teda cien ,ktoré neschvaľuje MsZ, ale pohrebná služba samotná (teda riaditeľ SMP). O tomto informovala na zastupiteľstve obyvateľka Piešťany, pani Onderová. A to zvýšenie nie hocijaké. Podľa rozsahu služieb o cca 30 až 40 eur. Veď doplnili službu „ukladanie rakvy“ s cenou 24 eur. Podotýkam a upozorňujem na skutočnosť, že podľa občanov nie je cenník pohrebných služieb SMP v súlade so zákonom. Na internete na stránke SMP je zverejnený prevádzkový poriadok pohrebnej služby a je platný od 10. 10. 2011. Cenník je však podľa zákona súčasťou prevádzkového poriadku. Cenník pohrebných služieb bol zmenený od 1.1.2014 bez zmeny prevádzkového poriadku. Teda ceny účtované a zvýšené oproti cenníku, platnému podla prevádzkového poriadku, sú účtované protiprávne.

Vyzývam pána kontrolóra a poslancov, aby si toto tvrdenie overili ihneď na internete (dokiaľ to SMP nezmanipulujú), teda termín platnosti prevádzkového poriadku a túto skutočnosť si zaznamenali.

V dôvodovej správe SMP sa tiež konštatuje, že v cenách za prenájom hrobových miest nie sú zohľadnené oprávnené náklady, skutočne potrebné na prevádzku pohrebísk v meste a preto musí byť táto hlavná činnosť dotovaná (za rok 2014 cca 33 tis eur). Pani poslanci, kde je kalkulácia? Na základe čoho dospeli SMP k takémuto záveru?

Počítajte so mnou. V roku 2014 za nájom hrobových miest inkasovali od občanov podľa našich zistení cca 45 tis eur. K tomu dotácia 33 tis. robí spolu 78 tis. eur. A teraz sa pani poslanci pozrite na cintoríny, ako vyzerajú. Podľa zákona ma byť na cintoríne vyvesený prevádzkový poriadok pohrebísk. Choďte na Žilinský cintorín - zostatok nečitateľných 8 strán prevádzkových poriadkov, rozbité sklo na vývesnej tabuli , odpad sa netriedi. Z uvedených dôvodov pani poslanci iste uznáte, že uznesenie, ktoré ste prijali Vy nebolo splnené a žiadame Vás o zabezpečenie splnenia uznesenie v znení, ako bolo prijaté. Za svojvoľné menenie textu a nesplnenie v stanovenom termíne by mali nasledovať postihy. Tak ako to prezentovala pani poslankyňa Babičová za nesplnenie uznesenia hlavným kontrolórom. 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára