pondelok 8. júna 2015

Čo ste sa s koňom zrazili?


spýtal by sa Miňo Demovič z televízneho seriálu ”Profesionáli”, keby sa dozvedel, ako ide mesto Piešťany opravovať prenajatý zimný štadión, ktorý má v prenajme za 30,- € ročne obchodná spoločnosť ŠHK 37..

Primátor rokovací poriadok mestského zastupiteľstva asi  moc nerešpektuje. Inak by nepripustil materiál “Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015” na rokovanie zastupiteľstva 28. mája 2015. Alebo len nekontroluje a neriadi? Ako je inak možné, že sa do programu tento materiál dostal bez toho, aby bol prerokovaný v komisiách a mestskej rade. Prečo primátor zvolal mestskú radu až počas samotného zastupiteľstva? Iné materiály touto cestou (komisie, rada) prejsť musia a pritom sa často jedná o nájomné pod garážou na mestskom pozemku za 10 € ročne a nie o 120 tisíc eur na opravu chladiaceho zariadenia zimného štadióna.

 Na základe čoho vlastne mestský úrad tento materiál pripravil? Bežný občan musí podať písomnú žiadosť, aby sa úradníci vôbec začali zaoberať jeho vecou. Od spoločnosti ŠHK 37, s.r.o. žiadna žiadosť neexistuje, čím vzniká okrem iného pochybnosť, či si ako nájomca splnil povinnosť podľa § 668 občianskeho zákonníka. A to sa nejedná len o formálnu stránku (bodaj ba sa tak vychádzalo v ústrety aj bežným občanom), ale hlavne, aby bolo jasné, čo vlastne nájomca (ŠHK 37, s.r.o.) chce! Ani len z finačného hľadiska nie je jedno, či sa má vykonať oprava - údržba, alebo oprava - rekonštrukcia (oprava zvykne byť podstatne lacnejšia).

V tomto prípade sa však oveľa viac jedná o to, kto to zaplatí. Občiansky zákonník (ale aj samotná zmluva medzi mestom Piešťany a ŠHK 37, s.r.o.) rozlišuje bežné opravy - údržbu, ktorú musí znášať nájomca, v našom prípade ŠHK 37, s.r.o. od tzv. udržania v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, kde nastupuje podľa § 664 a náklady znáša prenajímateľ, teda mesto Piešťany. Nikto z mestského úradu sa nenamáhal dať do materiálu takéto posúdenie. Odborníkov nato má dosť. Ak by si však ani jeden z nich nato netrúfal a to by bolo lepšie, mal posudok spraviť nezávislý odborník.

Áno, trvalo by to dlhšie. Občania by však boli lepšie informovaní. Ale hlavne poslanci mestského zastupiteľstva mohli rozhodnúť objektívnejšie a zodpovednejšie. Takto ich “mlyn” mestského úradu (asi aj spolu s primátorom) opäť pekne zomlel a v atmosfére umelej časovej tiesne doviedol ako poslušné ovečky do košiara tam, kde ich chcel mať nájomca zimného štadióna, ŠHK 37, s.r.o. Ku schváleniu opravy chladenia na zimnom štadióne mestom.

Potom nech sa poslanci nečudujú, keď aj nový primátor, podobne ako to s obľubou robil starý (Cicutto), pri kritike na jeho adresu bude argumentovať: "Veď to schválili poslanci!".

Poznámka: Keď už... Nemohol by opravu objednať a zaplatiť ŠHK 37, s.r.o., ktorý by si mohol uplatniť odpočet DPH (20 tisíc €)? Mesto by v takom prípade nemuselo platiť DPH a rozdiel 100 tisíc € by mu v tomto roku dorovnalo zvýšením príspevku na energie.

3 komentáre:

 1. Čo ste / sme/ sa s koňom zrazili?- pokračovanie ... alebo „oprava“ chladenia ZŠ z pohľadu poslanca, ktorý zrážke unikol, ale jej nezabránil.
  Dnes mi v mailovej schránke pristálo upozornenie na blog p. Chudého v „Radnica informuje bez mejkapu“ s výstižným hore uvedeným názvom. http://radnica-informuje.blogspot.sk/2015/06/co-ste-sa-s-konom-zrazili.html
  V duchu som sa vrátil k rokovaniu MsZ vo štvrtok 28. mája v ktorom zastupiteľstvo rozhodlo o oprave chladenia ZŠ za 120 tisíc €, ba dokonca som si našiel na http://www.piestanytv.sk/ priebeh rokovania o tomto bode a musím konštatovať to isté, čo p. Chudý v jeho príspevku:“ Naozaj sme sa asi zrazili s koňom“. Nielen to, že návrh na zmenu rozpočtu nebol prerokovaný v komisiách MsZ a samotná mestská rada rokovala o tejto významnej zmene v prestávke rokovania MsZ, ale hlavne fakt, že prevažná väčšina poslancov schválila úhradu rekonštrukcie chladenie ZŠ iba na základe správy- Zápisu z obhliadky firmy Frost- service s.r.o., ktorá bez jediného meracieho protokolu a bez jedinej revíznej správy konštatuje havarijný stav technológie chladenia a navrhuje vymeniť technologické časti chladiaceho systému za 120 tisíc €.
  Márna bola snaha malej skupinky poslancov vynútiť si posúdenie skutkového stavu chladenia minimálne ďalším skutočne nezávislým odborníkom a počkať na jeho správu. Boli sme umlčaní rečami o dôvere a nedôvere a o odbornosti firmy FROST-service, ktorá sa o chladenie na zimáku stará už takmer 10 rokov a najlepšie vie, čo tam treba vymeniť. Hm....dokonca som schytal od pána poslanca Klapicu odpoveď, že predsa musím dôverovať vlastnej žene, keď mi povie, že má pokazené auto a nemusím si to ísť dať verifikovať do ďalšieho servisu.. Nuž, akosi mi to prirovnanie nejde z mysle. Nielenže pokrivkáva vo význame, ale ešte sme asi ďaleko od doby keď budú vzťahy medzi mestom a ŠHK37 na úrovni vzťahov v rodine... alebo, že by som sa mýlil a vzťahy sú už natoľko dôveryhodné , že o tom čo navrhne vedenie ŠHK 37 17 poslancov z 21 nepochybuje? Tak totiž skončilo hlasovanie č. 11 o zmene rozpočtu o presune 120tis. na rekonštrukciu chladenia zimného štadióna. 17 poslancov za, 3 sa zdržali a ja ako „ Sám vojak v poli“ som bol proti.
  Ďalší pozoruhodný až podivný fakt tohto rozhodnutia je , že vlastne nemôže ísť o „opravu“ chladenia, pretože mesto nemá žiadne voľné bežné- prevádzkové prostriedky v rozpočte na tento rok a preto sa siaha na úverové zdroje. Zrušia sa niektoré položky z ktorých sa plánovalo napr. rekonštruovať námestie SNP a rekultivovať základnú školu na Trajane a tieto peniažky sa presunú na novovytvorenú položku Zimný štadión- rekonštrukcia chladiaceho zariadenia.
  A JE TO!!! Sám pán kontrolór našiel skulinku ako obísť zákon, ktorí hovorí, že kapitálové prostriedky môžu ísť iba do takej investície, ktorá prináša kvalitatívnu zmenu, alebo zmenu technických parametrov už existujúceho a navrhol zakúpiť kompresor vyššieho výkonu ako stávajúci. HURÁ!!!... a opäť

  OdpovedaťOdstrániť
 2. sme nad tým vyhrali. Hm.. iba na okraj : neviem, neviem, či sa zmení kvalita ľadu, keď bude v strojovni kompresor väčšieho výkonu... myslím že nezmení, ale na obídenie zákona to zrejme bude stačiť.....a bodka.
  V článku p. Chudého je tiež uvedený ďalší závažný fakt, ktorý sa týka zmluvy mesta o nájme zimáku pre ŠHK 37. Snažil som sa dopátrať k bodu v základnej zmluve o nájme medzi mestom/ prenajímateľ/ a ŠHK37 / nájomca/ v ktorom by malo byť zakotvené, kto je vlastne zodpovedný za technický stav technológie chladenia a čo môže nájomca od prenajímateľa požadovať. Najskôr mi však dovoľte krátku genézu toho ako vlastne a za akých podmienok vznikla základná zmluva o nájme zimného štadióna pre ŠHK37. Jeden z mojich priateľov si dal tú námahu , pozrel sa do kroniky Piešťan a okrem iného našiel v nej tieto skutočnosti, ktoré sa týkajú zimného štadióna . Z kroniky preto vyberám:
  Zimný štadión v Piešťanoch
  V 1. etape rekonštrukcie zimného štadióna v roku 2000 sa realizovala obnova ľadovej
  plochy a strojovne. Prikročilo sa k zásadnej rekonštrukcii chladiaceho systému, ktorý už
  nebol dostatočne bezpečný pre svoje okolie (preto sa zmenil systém priameho chladenia na nepriame a tým veľkosť náplne chladiaceho média – čpavku výrazne poklesla). Náklady mesta na túto rekonštrukciu boli 15,5 mil. Sk.
  V Piešťanoch sa v apríli 2002 uskutočnia Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do
  18 rokov. Bolo preto treba pristúpiť k 2. etape rekonštrukčných prác na štadióne, pretože
  po technickej stránke ešte stále nespĺňal podmienky na usporiadanie tohto šampionátu.
  Primátor mesta Ing. J. Csontos požiadal v máji 2001 ministra školstva SR M. Ftáčnika
  O štátnu dotáciu na ďalšie úpravy štadióna. Mesto Piešťany potom dostalo dotáciu 10 mil.
  Sk zo Štátneho fondu telesnej kultúry SR. V júli 2001 uskutočnila piešťanská stavebná firma Raving, s.r.o. rekonštrukciu striedačiek a prístupového tunelu, tiež bola uskutočnená úplná rekonštrukcia a výstavba ďalších šatní. Poskytnutá finančná dotácia však nepostačovala, bola treba urobiť aj rekonštrukciu osvetlenia ľadovej plochy, aby sa umožnili prenosy televízie a súčasne znížila energetická náročnosť osvetlenia z
  280 kW na 84 kW. Za tým účelom v októbri 2001 rokovala prednostka MsÚ Mgr. I. Drlíková so zástupcami Štátneho fondu telesnej kultúry SR o poskytnutí ďalšej dotácie
  (bolo ešte potrebných cca 6 mil. Sk) na ukončenie rekonštrukčných prác, aby v
  budúcom roku 2002 bol štadión pripravený na usporiadanie spomínaných majstrovstiev sveta.
  Z genézy vyplýva, že v roku 2002, bol zimný štadión v Piešťanoch v dobrom technickom stave a nielen mesto, ale i štát investoval do jeho rekonštrukcie pomerne značnú čiastku peňazí. O necelé štyri roky vzniká však „Základná zmluva medzi mestom a ŠHK37/ máj 2006/ a uvádza sa v nej okrem iného , že predmetom nájmu je aj strojovňa chladenia a že zmluvné strany sa dohodli , že nájomca bude vykonávať údržbu a opravy predmetu nájmu a uhrádzať náklady s tým spojené. Nájomca je povinný tieto náklady evidovať a uplatňovať si ich vo svojom účtovníctve. Vložené investície, na ktorých sa zmluvné strany dohodli si môže nájomca viesť vo svojom majetku a odpisovať podľa platných odpisových pravidiel.
  Z uvedeného jasne vyplýva, že nájomca mal a má vytvorené nadštandardné podmienky nájmu, pretože mesto prenajalo celý zimák za symbolických 1000Sk a dokonca sa zaviazalo platiť za nájomcu pomerne veľkú sumu za energie / 150 tisíc € ročne a v roku 2014 dokonca takmer 190 tisíc€/ a to všetko pre podporu rozvoja hokeja v meste. Nájomca predmet nájmu zhodnocoval rôznymi prístavbami a rekonštrukciami, ktoré slúžili v prevažnej miere jeho podnikateľskej činnosti

  OdpovedaťOdstrániť
 3. v uvedených priestoroch , avšak k tomu čo je na zimnom štadióne to najdôležitejšie asi nevenoval dostatočnú pozornosť, pretože teraz žiada mesto aby zaplatilo 120tisícovú rekonštrukciu technológie chladenia. Argumentácia , že ak prenajímateľ t.j. mesto nevykoná potrebnú rekonštrukciu , stane sa predmet nájmu nespôsobilý na zmluvne dojednané užívanie a nájomca podľa §9 ods.3 zákona 116/1990 môže dať výpoveď z nájmu je z právneho hľadiska neobhájiteľná, pretože aj strojovňa chladenia bola a je predmetom nájmu a nebolo dohodnuté, že by sa v priebehu nájmu prenajímateľ zaviazal opravu, alebo rekonštrukciu chladenia uskutočniť.
  V tejto súvislosti ma napadlo jedno priliehavé prirovnanie z motoristickej branže. Nájomca –ŠHK 37 mi pripadá ako niekto kto si kúpi l /alebo dlhodobo prenajme/ luxusný Rolls Royce, opraví prepychovo jeho interiér , pričom zabúda na to, že tento veterán má poškodený motor s ktorým nevyjde ani z garáže
  A ešte jeden argument v poznámke p. Chudého je dôležitý. Mesto nie je platcom DPH a tak za rekonštrukciu zaplatí o 20 tisíc viac ako by to stálo nájomcu, ktorý nielenže je platcom DPH ale má zmluvne dohodnuté, že akékoľvek opravy sú jeho oprávneným nákladom .............. a ak to bude investícia môže si ju účtovať v majetku a odpisovať.......
  Na záver by som upriamil Vašu pozornosť ešte na jeden mail, ktorý pristál včera v mojej mailovej schránke. Je to úvaha p. Záňa, ktorého som chcel požiadať o uverejnenie jeho textu v plnom znení, ale keďže ho medzičasom zverejnil na webe tak pripájam naň iba link: http://radnica-informuje.blogspot.sk/2015/06/zimny-stadion-pyta.html. Opäť mi nezostáva nič iné iba s pánom Záňom súhlasiť. Na stretnutí s p. Lušnákom na zimnom štadióne som bol a položil som mu priamo otázku o jeho odkúpení. Reagoval záporne, ba až podráždene, oháňajúc sa podporou hokeja v meste a porovnaním podpory v iných mestách a tým, akú výhodnú zmluvu má mesto s ŠHK 37 a koľko on dopláca na prevádzku štadióna a pod. Nemal som a nemám podklady k tomu aby som mu fundovane oponoval, pretože i keď v zmysle zmluvy má nájomca povinnosť dokladovať mestu príjmy z podnikania v predmete nájmu, celá kontrolná činnosť sa eliminuje na prítomnosť jedného z poslancov v dozornej rade/DR/ ŠHK 37. Predsedom DR je už zrejme dlhší čas pani poslankyňa Babičová, ktorá je podľa všetkého s výkazníctvom ŠHK spokojná a okrem toho je podporovateľkou úhrady čohokoľvek , čo si tento športový kolektív od mesta zažiada.
  Áno p. Záň máte svätú pravdu. Zimný štadión i letisko sú „čierne diery“ mesta a pokiaľ sa ich nezbavíme budú neustále zaťažovať mestský rozpočet a pod rôznymi zámienkami pýtať peniaze na svoju existenciu. Tu neobstoja žiadne argumenty o podpore športu, pretože na území mesta je viac ako dosť „ podvyživených „ športových klubov, ktoré za zlomok podpory, aké sa dostáva od mesta práve hokeju preukazujú vynikajúce výsledky a tým dokazujú svoju opodstatnenosť.
  A úplne záverom ešte toľko, že MsZ na májovom zasadaní ešte raz rokovalo o podpore hokeja v meste a to v súvislosti s výstavbou tréningovej hokejovej haly , ale o tom snáď až nabudúce.

  Ján Jánošík, poslanec MsZ

  OdpovedaťOdstrániť