streda 10. júna 2015

Čo ste (sme) sa s koňom zrazili?- pokračovanie

... alebo „oprava“ chladenia ZŠ z pohľadu poslanca, ktorý zrážke unikol, ale jej nezabránil.
Dnes mi v mailovej schránke pristálo upozornenie na blog p. Chudého v „Radnica informuje bez mejkapu“ s výstižným hore uvedeným názvom. http://radnica-informuje.blogspot.sk/2015/06/co-ste-sa-s-konom-zrazili.html
V duchu som sa vrátil k rokovaniu MsZ vo štvrtok 28. mája v ktorom zastupiteľstvo rozhodlo o oprave chladenia ZŠ za 120 tisíc €, ba dokonca som si našiel na http://www.piestanytv.sk/ priebeh rokovania o tomto bode a musím konštatovať to isté, čo p. Chudý v jeho príspevku:“ Naozaj sme sa asi zrazili s koňom“. Nielen to, že návrh na zmenu rozpočtu nebol prerokovaný v komisiách MsZ a samotná mestská rada rokovala o tejto významnej zmene v prestávke rokovania MsZ, ale hlavne fakt, že prevažná väčšina poslancov schválila úhradu rekonštrukcie chladenie ZŠ iba na základe správy- Zápisu z obhliadky firmy Frost- service s.r.o., ktorá bez jediného meracieho protokolu a bez jedinej revíznej správy konštatuje havarijný stav technológie chladenia a navrhuje vymeniť technologické časti chladiaceho systému za 120 tisíc €.
Márna bola snaha malej skupinky poslancov vynútiť si posúdenie skutkového stavu chladenia minimálne ďalším skutočne nezávislým odborníkom a počkať na jeho správu. Boli sme umlčaní rečami o dôvere a nedôvere a o odbornosti firmy FROST-service, ktorá sa o chladenie na zimáku stará už takmer 10 rokov a najlepšie vie, čo tam treba vymeniť. Hm....dokonca som schytal od pána poslanca Klapicu odpoveď, že predsa musím dôverovať vlastnej žene, keď mi povie, že má pokazené auto a nemusím si to ísť dať verifikovať do ďalšieho servisu.. Nuž, akosi mi to prirovnanie nejde z mysle. Nielenže pokrivkáva vo význame, ale ešte sme asi ďaleko od doby keď budú vzťahy medzi mestom a ŠHK37 na úrovni vzťahov v rodine... alebo, že by som sa mýlil a vzťahy sú už natoľko dôveryhodné , že o tom čo navrhne vedenie ŠHK 37 17 poslancov z  21 nepochybuje? Tak totiž skončilo hlasovanie č. 11 o zmene rozpočtu o presune 120tis. na rekonštrukciu chladenia zimného štadióna. 17 poslancov za, 3 sa zdržali a ja ako „ Sám vojak v poli“ som bol proti.
Ďalší pozoruhodný až podivný fakt tohto rozhodnutia je , že vlastne nemôže ísť o „opravu“ chladenia, pretože mesto nemá žiadne voľné bežné- prevádzkové prostriedky v rozpočte na tento rok a preto sa siaha na úverové zdroje. Zrušia sa niektoré položky z ktorých sa plánovalo napr. rekonštruovať námestie SNP a rekultivovať základnú školu na Trajane a tieto peniažky sa presunú na novovytvorenú položku Zimný štadión- rekonštrukcia chladiaceho zariadenia.
 A JE TO!!! Sám pán kontrolór našiel skulinku ako obísť zákon, ktorí hovorí, že kapitálové prostriedky môžu ísť iba do takej investície, ktorá prináša kvalitatívnu zmenu, alebo zmenu technických parametrov už existujúceho a navrhol zakúpiť kompresor vyššieho výkonu ako stávajúci. HURÁ!!!... a opäť sme nad tým vyhrali. Hm.. iba na okraj : neviem, neviem, či sa zmení kvalita ľadu, keď bude v strojovni kompresor väčšieho výkonu... myslím že nezmení, ale na obídenie zákona to zrejme bude stačiť.....a bodka.
V článku p. Chudého je tiež uvedený ďalší závažný fakt, ktorý sa týka zmluvy mesta o nájme zimáku pre ŠHK 37. Snažil som sa dopátrať k bodu v základnej zmluve o nájme medzi mestom/ prenajímateľ/ a ŠHK37 / nájomca/ v ktorom by malo byť zakotvené, kto je vlastne zodpovedný za technický stav technológie chladenia a čo môže nájomca od prenajímateľa požadovať. Najskôr mi však dovoľte krátku genézu toho ako vlastne a za akých podmienok vznikla základná zmluva o nájme zimného štadióna pre ŠHK37. Jeden z mojich priateľov si dal tú námahu ,  pozrel sa do kroniky Piešťan a okrem iného našiel v nej tieto skutočnosti, ktoré sa týkajú zimného štadióna . Z kroniky preto vyberám:
Zimný štadión v Piešťanoch
V 1. etape rekonštrukcie zimného štadióna v roku 2000 sa realizovala obnova ľadovej plochy a strojovne. Prikročilo sa k zásadnej rekonštrukcii chladiaceho systému, ktorý už nebol dostatočne bezpečný pre svoje okolie (preto sa zmenil systém priameho chladenia na nepriame a tým veľkosť náplne chladiaceho média – čpavku výrazne poklesla). Náklady mesta na túto rekonštrukciu boli 15,5 mil. Sk.
V Piešťanoch sa v apríli 2002 uskutočnia Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 18 rokov. Bolo preto treba pristúpiť k 2. etape rekonštrukčných prác na štadióne, pretože po technickej stránke ešte stále nespĺňal podmienky na usporiadanie tohto šampionátu.
Primátor mesta Ing. J. Csontos požiadal v máji 2001 ministra školstva SR M. Ftáčnika .O štátnu dotáciu na ďalšie úpravy štadióna. Mesto Piešťany potom dostalo dotáciu 10 mil. Sk zo Štátneho fondu telesnej kultúry SR. V júli 2001 uskutočnila piešťanská stavebná firma Raving, s.r.o. rekonštrukciu striedačiek a prístupového tunelu, tiež bola uskutočnená úplná rekonštrukcia a výstavba ďalších šatní. Poskytnutá finančná dotácia však nepostačovala, bola treba urobiť aj rekonštrukciu osvetlenia ľadovej plochy, aby sa umožnili prenosy televízie a súčasne znížila energetická náročnosť osvetlenia z 280 kW na 84 kW. Za tým účelom v októbri 2001 rokovala prednostka MsÚ Mgr. I. Drlíková so zástupcami Štátneho fondu telesnej kultúry SR o poskytnutí ďalšej dotácie (bolo ešte potrebných cca 6 mil. Sk) na ukončenie rekonštrukčných prác, aby v budúcom roku 2002 bol štadión pripravený na usporiadanie spomínaných majstrovstiev sveta.
Z  genézy vyplýva, že v roku 2002, bol zimný štadión v Piešťanoch v dobrom technickom stave a nielen mesto, ale i štát investoval do jeho rekonštrukcie pomerne značnú čiastku peňazí. O necelé štyri roky vzniká však „Základná zmluva medzi mestom a ŠHK37/ máj 2006/ a uvádza sa v nej okrem iného , že predmetom nájmu je aj strojovňa chladenia a že zmluvné strany sa dohodli , že nájomca bude vykonávať údržbu a opravy predmetu nájmu a uhrádzať náklady s tým spojené. Nájomca je povinný tieto náklady evidovať a uplatňovať si ich vo svojom účtovníctve. Vložené investície, na ktorých sa zmluvné strany dohodli si môže nájomca viesť vo svojom majetku a odpisovať podľa platných odpisových pravidiel.
Z uvedeného jasne vyplýva, že nájomca mal a má vytvorené nadštandardné podmienky nájmu, pretože mesto prenajalo celý zimák za symbolických 1000Sk a dokonca sa zaviazalo platiť za nájomcu pomerne veľkú sumu za energie / 150 tisíc € ročne a v roku 2014 dokonca takmer 190 tisíc€/ a to všetko pre podporu rozvoja hokeja v meste. Nájomca predmet nájmu zhodnocoval rôznymi prístavbami a rekonštrukciami, ktoré slúžili v prevažnej miere jeho podnikateľskej činnosti v uvedených priestoroch , avšak k tomu čo je na zimnom štadióne to najdôležitejšie asi nevenoval dostatočnú pozornosť, pretože teraz žiada mesto aby zaplatilo 120tisícovú rekonštrukciu technológie chladenia. Argumentácia , že ak prenajímateľ t.j. mesto nevykoná potrebnú rekonštrukciu , stane sa predmet nájmu nespôsobilý na zmluvne dojednané užívanie a nájomca podľa §9 ods.3 zákona 116/1990 môže dať výpoveď z nájmu je z právneho hľadiska neobhájiteľná, pretože aj strojovňa chladenia bola a je predmetom nájmu a nebolo dohodnuté, že by sa v priebehu nájmu prenajímateľ zaviazal opravu, alebo rekonštrukciu chladenia uskutočniť.
  V tejto súvislosti ma napadlo jedno priliehavé prirovnanie z motoristickej branže. Nájomca –ŠHK 37 mi pripadá ako niekto kto si kúpi l /alebo dlhodobo prenajme/ luxusný Rolls Royce,  opraví prepychovo jeho interiér , pričom zabúda na to, že tento veterán má poškodený motor s ktorým nevyjde ani z garáže
A ešte jeden argument v poznámke p. Chudého je dôležitý. Mesto nie je platcom DPH a tak za rekonštrukciu zaplatí o 20 tisíc viac ako by to stálo nájomcu, ktorý nielenže je platcom DPH ale má zmluvne dohodnuté, že akékoľvek opravy sú jeho oprávneným nákladom .............. a ak to bude investícia môže si ju účtovať v majetku a odpisovať.......
Na záver by som upriamil Vašu pozornosť ešte na jeden mail, ktorý pristál včera v mojej mailovej schránke. Je to úvaha p. Záňa, ktorého som chcel požiadať o uverejnenie jeho textu v plnom znení, ale keďže ho medzičasom zverejnil na webe tak pripájam naň iba link: http://radnica-informuje.blogspot.sk/2015/06/zimny-stadion-pyta.html. Opäť mi nezostáva nič iné iba s pánom Záňom súhlasiť. Na stretnutí s p. Lušnákom na zimnom štadióne som bol a položil som mu priamo otázku o jeho odkúpení. Reagoval záporne, ba až podráždene, oháňajúc sa podporou hokeja v meste a porovnaním podpory v iných mestách a tým, akú výhodnú zmluvu má mesto s ŠHK 37 a koľko on dopláca na prevádzku štadióna a pod. Nemal som a nemám podklady k tomu aby som mu fundovane oponoval, pretože i keď v zmysle zmluvy má nájomca povinnosť dokladovať mestu príjmy z podnikania v predmete nájmu, celá kontrolná činnosť sa eliminuje na prítomnosť jedného z poslancov v dozornej rade/DR/ ŠHK 37. Predsedom DR je už zrejme dlhší čas pani poslankyňa Babičová, ktorá je podľa všetkého s výkazníctvom ŠHK spokojná a okrem toho je podporovateľkou úhrady čohokoľvek , čo si tento športový kolektív od mesta zažiada.
Áno p. Záň máte svätú pravdu. Zimný štadión i letisko sú „čierne diery“ mesta a pokiaľ sa ich nezbavíme budú neustále zaťažovať mestský rozpočet a pod rôznymi zámienkami pýtať peniaze na svoju existenciu. Tu neobstoja žiadne argumenty o podpore športu, pretože na území mesta je viac ako dosť „ podvyživených „ športových klubov, ktoré za zlomok podpory, aké sa dostáva od mesta práve hokeju preukazujú vynikajúce výsledky a tým dokazujú svoju opodstatnenosť.
A úplne záverom ešte toľko, že MsZ na májovom zasadaní ešte raz rokovalo o podpore hokeja v meste a to v súvislosti s výstavbou tréningovej hokejovej haly , ale o tom snáď až nabudúce.
Ján Jánošík, poslanec MsZ

 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára