streda 7. septembra 2016

Nekonečný príbeh pohrebných služieb pokračuje

Do komisií mestského zastupiteľstva predložil v týchto dňoch primátor Tamajka návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany (VZN o pohrebníctve). Návrh VZN by mal byť prerokovaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29. septembra 2016. Pred prerokovaním musí byť návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli minimálne 15 dní pred jeho schválením na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Návrh spracovala riaditeľka Služby mesta Piešťany (SMP) Dupkaničová, údajne podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Návrh by však podľa zákona mal maťprílohu č. 2 Plán hrobových miest, niektoré povinné náležitosti, a na príklad aj postih právnických osôb, a pod. Veľa práce si s návrhom pani riaditeľka Dupkaničová teda zrejme nedala. Závady na základe podnetov z komisií a od občanov do zasadnutia zrejme SMP odstráni a stihne ho aj včas vyvesiť na úradnú tabuľu. V každom prípade je to však jasný obraz nízkej kvality riadenia a kontroly riaditeľky Dupkaničovej, ako aj neschopnosti jej podriadených.

K dôvodovej správe si dovoľujeme vysloviť názor, že úroveň čistoty a kvality údržby cintorínov je na takej nízkej úrovni, že horšia ani nemôže byť. Naše názory a hodnotenie úrovne sa týka cintorína na Žilinskej ceste. Na cintoríne (stará časť) je veľa hrobov, ktoré zrejme nemajú nájomcu, sú obrastené trávou a na mnohých rastú náletové dreviny. O tieto sa skutočne nikto nestará a taktiež na starej časti je dosť voľných miest (vedené ako rezerva a pod). Je potrebné vykonať kontrolu voľných miest a pozastaviť pochovávanie v novej časti. Má to viacero dôvodov. Nie je pravda, že občania sa o hroby nestarajú, ako sa to tlmočí verejnosti. Je potrebné si uvedomiť, že nie každý občan, ktorý platí nájom za hrobové miesto, býva v Piešťanoch a tiež z objektívnych dôvodov sa o hrob nemôže starať. Platia nájom, tak o čom to je. Najviac problémov je s nedostatočnou údržbou, ktorá spočíva v kosení na cintorínoch. Tráva zostáva prilepená na hroboch a okolo nich. Nie je pravda, že sa pohrabe. Čaká sa na vietor, až trávu čiastočne sfúkne niekomu ďalej.

K téme dočisťovania odpadu. Nerozumieme tomu, ako Služby mesta Piešťany (SMP) zabezpečili realizáciu triedenia odpadu. V novej časti cintorína sú smetné koše pevne zabudované a tam nie je čo triediť, pretože nie sú označené, čo do nich možno vhodiť. K veľkokapacitným kontajnerom boli priradené nádoby na sklo, biologický odpad a tuším plast. No kontajnery už nikto neoznačil, čo do neho patrí. Keď si zoberiete, že pri jednom pohrebnom obrade je cca 8 vencov, tak je kontajner ihneď naplnený. Tak aké triedenie?

Konštatovanie, že pracovnici podnikateľskej činnosti (hrobári)  vypomáhajú pri údržbe cintorínov v rámci svojej pracovnej doby, čiže táto nie je dotovaná z prostriedkov mesta, je zarážajúca. Tak z čoho je platená? Pritom nesmieme zabudnúť, že na správu cintorínov sa rozpočtuje ročne 117 tis. € a minie 120 tis. € (strata cez 2 tis. €). Kam idú tieto peniaze? Navrhujeme poslaneckému zboru, aby uznesením uložil hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu správnosti vyplácania mzdových prostriedkov a či je vykonávané medzi strediskami zúčtovanie pri vykonávaní prác  pre iné stredisko.

Dôvodová správa sa vôbec nezmieňuje o navrhovaných zmenách oproti doteraz platnému VZN o pohrebníctve. Keď niekto chce pripomienkovať predložený materiál musí mať i náležité podklady - viď rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. Ako môžeme pripomienkovať ceny, navrhované vo VZN, keď kalkulácie nie sú súčasťou aspoň dôvodovej správy? Nakoľko máme pripomienky práve k týmto cenám, žiadame kalkulácie zaslať obratom. Taktiež prosíme o zaslanie kalkulácií i cien za cintorínske služby. Uvedené kalkulácie sme žiadali aj od pána zástupcu primátora Hudcoviča, ktorý prisľúbil, že zariadi ich zaslanie. Nakoľko z dôvodovej spravy jasne vyplýva, že SMP nie sú schopné zabezpečiť porovnateľnú úroveň cien z iných miest, navrhujeme, aby bola vyhlásená  verejná súťaž na poskytovanie cintorínskych a pohrebných služieb. Podotýkame, že tieto služby vo väčšine prípadov v iných mestách zabezpečujú súkromné spoločnosti za omnoho výhodnejších cien -viď mesto Trnava. Ďalej navrhujeme, aby bola vyhlásená verejná súťaž na údržbu cintorínov. Správu cintorínov navrhujeme presunúť priamo na mesto Piešťany. Taktiež navrhujeme, aby boli prepracované ceny za nájom hrobových miest podľa plochy a nie použití násobkov. Násobok jedno hrobu nie je totožný s rozmerom dvoj hrobu.

Ďalej navrhujeme preradiť domy smútku a márnicu zo SMP do majetku mesta,
čím sa zníži aktuálna cena nájmu o 16 € (DPH) bez toho, aby to mesto, alebo SMP čokoľvek stálo. Kalkulácie cien za nájom navrhujeme vypracovať zvlášť za nájom  obradnej miestnosti na Bratislavskej ceste a Žilinskej ceste a navrhnúť ceny tak, aby zodpovedali nájmu iných mestských priestorov. Napr. nájmu MsKS u I. Krasu, kde nájom sály za 1 hodinu je 27 €. Alebo nájom bývalej jedálne v SMP za účelom predaja tovaru je za celý deň 95 €. Resp. zvážiť možnosť riešenia tak, ako to zabezpečuje mesto Trnava, kde za určitých podmienok je nájom obradnej miestnosti bezplatný.   Vzhľadom na to, že VZN nie je vypracované v súlade s platným zákonom o pohrebníctve a je ho potrebné doplniť a rovnako ho znovu zverejniť na úradnej tabuli, je zrejme zbytočné dávať ďalšie pripomienky k textu VZN.

Žiadame o oznámenie, ako budú tieto závažné nedostatky riešené a prosíme o oznámenie, aby sme mohli pripomienkovať nový text návrhu VZN o pohrebníctve. Predpokladáme, ze to budete riešiť aj doplnením dôvodovej správy s vyznačením zmien.


piatok 29. apríla 2016

List primátorovi o hokeji 2016

Vážený pán primátor p. Miloš Tamajka M.B.A.

Už takmer týždeň bojujem sám so sebou, či tento list napísať, alebo mám prejsť minulotýždňové neformálne stretnutie poslancov o hokeji v ďalšej sezóne bez povšimnutia. Uvedomujem si totiž, že to čo napíšem nebude vôbec lichotivé, jak pre Vás tak pre právne oddelenie úradu a že na poslednom zastupiteľstve si od Vás za kritiku právneho oddelenia vyslúžil kolega Jančovič nelichotivé označenie „ populista“. Nuž ale, akýsi zmysel pre poctivý a pravdivý obraz nakoniec víťazí a pokúsim sa veľmi mierne, ale pravdivo zhodnotiť uvedené neformálne stretnutie.

Keď sme dostali pozvánku na toto stretnutie / dokonca 2x od p. Mihálika aj od pána Strapatého/, napriek tomu, že som dosť v poslednom čase vyťažený a že stretnutie o 15,00 mi nanajvýš nevyhovovalo , predsavzal som si, že sa stretnutia zúčastním práve preto, že mám ešte v živej pamäti minulý rok, keď sa riešila dotácia hokeja dokonca mimoriadnym zastupiteľstvom. Bol som však už vtedy prekvapený, že k stretnutiu neprišiel v elektronickej podobe žiaden materiál, ktorý by aspoň čiastočne uviedol o čom sa má na stretnutí jednať, ale myslel som si, že snáď nám ho odovzdáte priamo v zasadačke v písomnej podobe. Vo štvrtok som si zariadil prácu v Bratislave tak aby som mohol vyraziť na cestu späť čo najskôr a uháňal som do PN ako sa len dalo . Prišiel som trocha neskôr, ale nebol som ani zďaleka posledný. Sadol som si vedľa p. Mihálika, ktorý mi v krátkosti popísal priebeh jednania a tiež mi povedal, že požiadavkou p. Lušnáka / ŠHK37/ je v nastávajúcej sezóne navýšiť dotáciu na energie o 50 tisíc € a dotáciu mládežníckeho hokeja vo výške 40 tisíc €. Ďalšou požiadavkou ŠHK je participácia mesta na výmene mantinelov. Požiadavka na ich výmenu nám bola oznámená listom SZĽH myslím, že ešte v minulom roku a ak sa nemýlim tak je to tiež 50 tisíc €. Zanedlho som sa dozvedel z úst p. Lušnáka, aká bola oprava chladenia minulý rok polovičatá a že v dohľadnej dobe bude žiadať výmenu záložného kompresora......Ako som zanedlho zistil, stretnutie bolo nielen neformálne, ale nedospelo a zrejme ani nemalo dospieť vlastne k žiadnemu záveru aj keď p. Lušnák niekoľkokrát zopakoval, že na to aby sa uchádzal o extraligu v nasledujúcej sezóne potrebuje väčšiu podporu mesta a on sám inicioval toto stretnutie aby sa dozvedel či mesto je ochotné jeho požiadavky splniť, alebo nie. Neviem ako si to p. Lušnák predstavoval, keď hovoril niečo o tom  , že mu stačí „chlapská ruka“ alebo ubezpečenie , že ho mesto podporí, ale že sa nenahnevá ak bude odmietnutý. Kto mu má dať to ubezpečenie mi vôbec nebolo jasné a keďže som si medzičasom vypočul názory niekoľkých poslancov , ktorí neurčito zaujali svoj postoj k téme a záverom som si dokonca vypočul príspevok pána Vermeša – vedúceho právneho oddelenia o tom ako je dôležité, že tému hokeja otvárame, pričom nám  úplne od veci oznámil, že je dojatý až k plaču pri pohľade na zbúraný cyklistický ovál na Tehelnom poli v Bratislave, mal som pocit, že v tej diskusii už nemá pre mňa význam pokračovať a sklamaný, ba až znechutený som zo zasadačky odišiel. 

Od Vás, pán primátor, som totiž očakával podstatne lepšiu prípravu takéhoto stretnutia na tému, ktorá je pre mesto nanajvýš dôležitá a rozdeľuje jednak poslancov , ale aj obyvateľov mesta na dva tábory a to hlavne tak, aby z takéhoto stretnutia bol nejaký záver, aj keď nie úplne záväzný, ako uznesenie zastupiteľstva, ale aspoň taký, že bude jasné pre zúčastnených čo musia urobiť a predložiť aby sa mohli poslanci zodpovedne rozhodnúť. Od pána Vermeša som očakával analýzu Nájomnej zmluvy s ŠHK 37, ktorá má viac ako dosť nedostatkov napr. v tom, že nemá presne definované kto je za čo na štadióne zodpovedný- kto znáša napr. opravu chladenia, pričom to slovo oprava podčiarkujem. Dovolím si tiež podotknúť, že máme uznesenie / ak budete potrebovať číslo tohto uznesenia môžem ho vyhľadať/ , ktoré dokonca zaväzuje MsÚ túto zmluvu otvoriť a s nájomcom doriešiť niektoré nezrovnalosti a nejasnosti zmluvy ...... Namiesto toho sme dostali od p. Lušnáka iba ubezpečenie, že si dal zmluvu skontrolovať právnym expertom a  reakciou p. Vermeša bolo priam fetišistické rozkladanie a opätovné skladanie dresu ŠHK, ktorý údajne dostal do daru od p. Lušnáka. Od majiteľa klubu ŠHK 37 p. Lušnáka som očakával, že predloží mestu kalkuláciu skutočných nákladov a príjmov za uplynulé obdobie a nie iba ich odhad s vyhlásením , že na to máme poslancov v dozornej rade ŠHK aby sme si tieto náklady a výnosy zaobstarali. Zaujímalo by ma napr. prečo je spotreba energie stále na úrovni 200 tisíc, keď cena energií dosť podstatne v poslednom období klesá a dá sa dohodnúť možno aj priaznivejšia cena ako v minulých rokoch. 

Hokejová extraliga je totiž v prvom rade biznis, podobne ako aj iné druhy vrcholového športu. Je to finančne náročný šport a môže si ho dovoliť trvale dotovať naozaj iba bohaté mesto, ktoré má takpovediac na rozhadzovanie. To sa však o Piešťanoch už dlhé roky nedá povedať. Majiteľ ŠHK 37, je šikovný podnikateľ v tomto biznise a veľmi dobre si uvedomuje že pokiaľ dostane dotáciu od mesta, nemusí dávať toľko zo svojho, alebo zháňať toľko sponzorských peňazí a pokiaľ sa mu mesto ešte postará aj o prevádzku a opravy základného prostriedku jeho podnikania čo je v jeho prípade  zimný štadión , tak mu zostane dosť peňazí na kvalitných hráčov a preto sa jeho žiadosť opakuje s každoročnou pravidelnosťou.
Dovoľujem si Vás však pán primátor opätovne upozorniť na skutočnosť uvedenú v základnej zmluve medzi mestom a ŠHK37/ máj 2006/v ktorej sa uvádza okrem iného , že predmetom nájmu je aj strojovňa chladenia /a dovolím si tvrdiť, že aj mantinely/ a že zmluvné strany sa dohodli , že nájomca bude vykonávať údržbu a opravy predmetu nájmu a uhrádzať náklady s tým spojené. Nájomca je povinný tieto náklady evidovať a uplatňovať si ich vo svojom účtovníctve. Vložené investície, na ktorých sa zmluvné strany dohodli si môže nájomca viesť vo svojom majetku a odpisovať podľa platných odpisových pravidiel.

Taktiež si Vás dovoľujem upozorniť, že dotáciou hokejovej mládeže sa hradia takmer výlučne náklady na administratívu ŠHK a trénerov hokejových tried, pretože náklady spojené s výstrojom mladých hokejistov a náklady na zápasy si platia rodičia hokejových nádejí zo svojho. Túto skutočnosť ste si mali možnosť overiť už v minulom roku z podkladov ŠHK, kde je uvedené, že celkové náklady na hokejové triedy a dorast boli 154 400€,/ v tom náklady na administráciu a mzdy trénerov sú viac ako 100 tisíc €/, pričom len rodičovské príspevky boli 57 000€ /viď Príloha/

Ak si dobre spomínam, tak v uplynulom roku mesto vynaložilo na hokejový štadión spolu s dotáciou pre ŠHK sumu presahujúcu 400 tisíc € / oprava chladenia , energie, dotácia HK Havrani / a ako som už spomenul, rozdelilo to jednak poslancov ale aj obyvateľov mesta na dva tábory. Navrhol som preto riešenie tejto otázky miestnym referendom. V čase predvolebnom ste pán primátor sľuboval občanom sfunkčnenie tohto prvku priamej demokracie na miestnej úrovni. Chceli ste v tom čase referendom riešiť otázku nutnosti výstavby mestskej plavárne. Tá otázka mi pripadala a pripadá absolútne zbytočná, pretože všetci dobre vieme ako to je s plávaním v meste. Aj tak zostalo iba pri sľuboch a referendum nielenže sa neuskutočnilo, ale neurobili sa ani žiadne kroky, ktoré by referendum ako spôsob participácie občanov na rozhodovaní sfunkčnili. Teraz však máte možnosť predvolebný sľub občanom splniť a buď vyhlásiť referendum na túto pálčivú tému mesta, alebo nájsť iný spôsob ako si overiť názory väčšiny občanov a nie iba nátlakovej skupiny fanúšikov ŠHK, tak ako to predviedli v minulom roku.

S pozdravom
Ján Jánošík poslanec MsZ

PS: Pokiaľ mienite takto úboho pripravovať a viesť neformálne stretnutia poslancov, tak mi už v budúcnosti ani neposielajte pozvánku. Mám dosť svojej práce a problémov a na zbytočné, nikam nevedúce debaty naozaj nemám ani čas ani chuť.


 

utorok 19. apríla 2016

Rozhodnutia stavebného úradu podpísané Hynekom sú neplatné!

Pod týmto titulom uverejnili 15. apríla 2016 Piešťany TV dvojminútový šot o protizákonnom konaní zástupcu primátora Hyneka pri podpisovaní rozhodnutí stavebného úradu, ktorý je preneseným výkonom štátnej správy. Detaily si môžete pozrieť na http://piestanytv.sk/rozhodnutia-stavebneho-uradu-podpisane-hynekom-su-neplatne/ 

Autor výstižne pomenoval neprípustné konanie. Ale len jednej osoby a to zástupcu primátora Hyneka. Nezaoberal sa ďalšími, aj keď nepriamo zúčastnenými, osobami. V prvom rade by bolo zaujímavé vedieť, či toto Hynekove protizákonné konanie bolo so súhlasom, alebo vedomím primátora Tamajku. V konečnom dôsledku nesie práve on (Tamajka) osobnú zodpovednosť za dodržiavanie zákona na mestskom úrade. Zaujímavé by bolo tiež vedieť, aké pracovno-právne a organizačné dôsledky vyvodí primátor Tamajka z tohto konania Hyneka. Nemalo by sa samozrejme zabudnúť aj na náklady, ktoré bezosporu vzniknú z revízie neplatných rozhodnutí.

Ďalšou otvorenou otázkou je kontrolno-metodická funkcia príslušných útvarov mestského úradu - minimálne právneho a stavebného. Veď kým sa dostane nejaký dokument na podpis primátorovi, prechádza kontrolou a mali by byť na nom štyri parafy podriadených pracovníkov po vertikálnej ose riadenia. Teda aspoň tak to bolo pri pôvodnej organizačnej štruktúre mesta, zavedenej bývalým primátorom Cicuttom. Predpokladám, že podľa novej, Tamajkovej, tam zostali minimálne tri. To však nestačilo nato, aby sa tento protiprávny úkon počas vnútorného kontrolno-riadiaceho procesu včas zastavil. To poukazuje na nedostatočné riadiace schopnosti primátora Tamajku, či jeho prvého zástupcu Hyneka. Avšak nielen to. Tento stav je dôkazom, že zlyhal aj bývalým primátorom Cicuttom dlho budovaný a chválami ospievaný mestský úrad, v súčasnosti na čele s novým prednostom úradu Ing. Eduardom Strapatým. 

V Piešťanoch takýto svojský postup nie je novinka. Rovnako protizákonne ako Hynek totiž postupoval v minulom volebnom období aj bývalý zástupca primátora Cicutta - Ing. Timotej Miština, Csc. Pozrite si jeden, ním podpísaný dokument.

nedeľa 10. apríla 2016

Pani riaditeľka Služieb mesta Piešťany, prosím nezavádzajte občanov!


Na začiatok zacitujem z Piešťanského týždenníka:

V Piešťanskom týždni č. 12/16 sme na 2. strane v článku nazvanom „Porovnávali ceny pohrebného v Piešťanoch a okolí“ okrem iného uviedli, že ... v roku 2013 cenu pohrebného stanovilo mesto na 110 eur. Neskôr i pod tlakom petičnej akcie klesla na 96... Podľa riaditeľky Služieb mesta Piešťany Hany Dupkaničovej sme nesprávnym vyjadrením čitateľov zaviedli. Správne má vraj byť: „Poskytnutie krátkodobého užívania Domu smútku a pohrebiska je vo výške 97 eur.“ Za rozdiel v cene sa čitateľom ospravedlňujeme. Pani riaditeľka nám poslala i návod, ako sa dostať na webovej stránke organizácie k cenníku týchto služieb. Stačí sa preklikať cez Informácie pre verejnosť a následne cez Prevádzkový poriadok pohrebnej služby a pohrebísk do časti Ponuka tovaru a služieb, kde je pod ikonou Predaj rakiev a doplnkov zverejnený Cenník cintorínskych a pohrebných služieb platný od 1. 1. 2014. Opäť sa čitateľom ospravedlňujeme, tentoraz za nedostatok trpezlivosti a invencie pri jeho naozaj zložitom a zdĺhavom hľadaní. Ale je tam!
Pre objektivitu informácií dodávame riaditeľkine ďalšie vyjadrenie: „V súčasnej dobe je v príprave nová, prehľadnejšia webstránka SMP.

Toľko z textu pod názvom „OPRAVA“ z 13. tohtoročného čísla Piešťanského týždňa. Tu by to malo všetko skončiť. Neomylné Služby mesta Piešťany majú opravu s ospravedlnením, že ktosi takto nehorázne zavádza čitateľov a hotovo. V Piešťanoch je to však trochu inak. Príbeh ešte nekončí. Pokračuje tým, že keď sadnete na bicykel a „preklikáte“ sa na ňom na žilinský cintorín, zistíte, že z vývesnej tabule cintorína sa na Vás usmieva cenník cintorínskych a pohrebných služieb platný od 1. 2. 2016. Je zrejmé, že cenník, na ktorý sa odvoláva pani riaditeľka a žiada ospravedlnenie, neplatí! Tak, teraz povedzte pani riaditeľka, kto zavádza čitateľov! Kto sa im ospravedlní?

Pani riaditeľka, kliknite si ešte raz na text prevádzkový poriadok pohrebnej služby a pohrebísk a dajte prosím návod, na čo kliknúť, keď prevádzkový poriadok pohrebísk tam očividne nie je. Toto je ukážkový príklad práce v Službách mesta Piešťany.

Kedy sa mesto ako zriaďovateľ tejto organizácie zobudí a konečne začne riadiť túto organizáciu tak, aby  slúžila občanom a nie osobným záujmom jej zamestnancov?

P.S.: Pýtate sa, kto je zodpovedným pracovníkom v Službách mesta Piešťany za aktuálnosť údajov za oblasť cintorínskych a pohrebných služieb? Tušíte správne, je to manažérska hviezda Ing. Eliška Gocká.

piatok 8. apríla 2016

Potrebujú Piešťany ďalšieho viceprimátora?

Streda 6. 4. 2016
Zajtra je mestské zastupiteľstvo. Aj Jedna aj druha strana vykopali fajku mieru.
Vraj pre blaho všetkých.
Občania v priamom prenose budú vidieť ako sa robia zmeny. Zmeny na oko alebo na 12 mesiacov. Jeden pre druhého. A druhý pre seba. Pisálkovia prestanú brechať. Iniciatívu preberie žena a všetci budú zahojení. Len toto mesto bude plne aktivistov. A zrušia sa nástroje kontroly a obmedzenie moci v podobe troch tisícov a zavládne "harmónia" prvého a druhého v tu osudnú noc. Ako bola už ta prvá, volebná. Aj vlk aj ovca bude sýty. PIEŠŤANY dostanú nový názov a bude sa prezentovať všade a denne ako sa voda a oheň spojili pre dobrý duch a dobrý vzduch.
Už aj pero si bude môcť kúpiť aj ten druhý. Aj ten tretí. Veď som písal pred mesiacmi nech sa jeden aj druhý zamestnajú na úrade a nastane diplomaticky zmier. Našťastie voľby sú už o 2,5 roka. Dovtedy sa ešte veľa aktivistov bude aktívne zapájať a žiwweĺllne diskutovať aj s konskými záprahmi ako pred storočím. A prídu ďalšie atrakcie, a veľa vody sa preleje vo Váhu. Len ten čas sa nedá vrátiť späť. Spoločne sa Piešťany zmenia. Len občania pochopia, že takéto smerovanie a malinké vojny sú pre malé deti. Nie do zastupiteľstva. Hrať sa na pokus a omyl nie je vhodne ani do školy nie do zákonodarného zboru. A toto je to, čo tu žijeme. Keď jeden druhému chce brat lopatku. A ten tretí o tom bude písať.... Zastupiteľstvo zo 7. apríla 2016 bude veľmi zaujímavé pre históriu a kroniku Mesta. Boh ochraňuj PIEŠŤANY.

Štvrtok 7. 4. 2016
Šetrenie na piešťansky spôsob. Vraj budeme mať druhého viceprimátora. Aby sa zlepšila komunikácia. A hlavne sa zruší obmedzenie nakladania s financiami pre primátora vo výške 3.000 EUR.
Takéto dva materiály sme dostali včera poobede do mailovej pošty z úradu....
Niečo za niečo!
Volal mi poslanec Brna, či im - jedinému klubu poslancov Spoločne pre blaho Piešťan - podporím ich zástupcu Hudcoviča. Celé obdobie, aj to minulé - za primátora Cicutta - poslanec Brna hovoril a hovorí o šetrení a toto mi vyvrátil, že nejde o toto ale o komunikáciu. Verím, že keby kolega Hudcovič chcel byť viceprimátorom, tak by mi zavolal. Takto to musel urobiť poslanec Brna včera večer. Potom jednoducho, keď nebude na "pnke", napíše poslankyňa Drahovská BLOG prečo Tomáš! Ako napísala BLOG Prečo Miško. Naozaj a kto napíše BLOG prečo "Mňa tlačí Malíček?" Ten ešte patrí na úrad tiež. Potom sa opýtam, prečo ľudia zvolili Tamajku, keď po roku a pol ON predkladá materiál, že zrazu chce ku skvalitneniu práce úradu aj Tomáša, to nevedel predtým? Alebo je to hra chlapcov na piesočku za peniaze občanov? Pokus, omyl?
Týmto každý jasne prezentuje aký je.
A čo bude druhý viceprimátor robiť? Čítať a písať? Blok sem, blog tam? Hlavne, mi sadol na lep. To máš tak. Raz ja, raz ty. Veď klesá počet obyvateľov a stúpa počet viceprimátorov. Každé mesto nad 20 tisíc obyvateľov môže mať po zmene zákona v roku 2010 až dvoch poslancov naklonených výberu primátora. Pán Tamajka si dnes ide nakloniť pána Tomáša. Pán Hynek im v tom pomáhaj. Boh ochraňuj krásnu perlu na Považí. P.S. Ešte 2,5 roka.

Piatok 7. 4. 2016
Oni si už padli do náručia? V koho prospech? Jediný poslanecký klub a aj občianske združenie Spoločne pre Piestany chceli mať svojho človeka na úrade. Preto sa primátor Tamajka rozhodol naplniť literu zákona a PIEŠŤANY majú od nežnej revolúcie až 2 zástupcov. A Hudcovič na moju otázku či pôjde na pn z pniek povedal, že ako majiteľ platí 2 redaktorov a jemu už nevyjde čas na písanie... Držím palce. PIEŠŤANY dostali do vienka ďalšieho človeka, aby si na nejaké obdobie vyskúšal byt IN PN.

SPOLU sme Piešťany                                                         martinvalopiestany@gmail.comštvrtok 25. februára 2016

Tak sme to dokázali, pani Müllerová!

Nie som obhajca primátora Tamajku a som z neho sklamaný rovnako, ako mnohí iní občania náš-ho mesta. Zaslúži si kritiku. Ale to, čo predviedol Tibor Hlobeň, šéfredaktor Piešťanského týždňa v poslednom čísle 23. februára 2016 v komentári „Tak sme to dokázali, pani Mullerová!“, presahuje hranice novinárskej etiky a zdá sa, že jeho jediným cieľom je, podobne ako jeho kolegu Vojčiniaka, čo najviac pošpiniť súčasného primátora Tamajku.

Pán Hlobeň okrem iného píše: „Miloš Tamajka nie je ani v polovici svojho volebného obdobia a už sa zapísal do histórie nielen týmto „programom“ viac ako všetci jeho predchodcovia dohromady. Ako prvý v novodobých dejinách samosprávy tohto mesta vstúpil do fiškálneho roku bez schváleného rozpočtu!“. Pán Hlobeň možno z miesta, kde sa teraz nachádza - zalezený v teple ochrany svojho bývalého aj súčasného chlebodarcu, bývalého primátora Cicutta, prehliadol skutočnosť, že Cicutto vstúpil do fiškálneho roka 2011 rovnako ako Tamajka bez schváleného rozpočtu. Poslanci ho schválili až 11. februára 2011.

Ďalšou novinárskou perlou pána Hlobeňa je tvrdenie, že: „A to nehovorím o kapitole, venujúcej sa kapitálovým príjmom, postavenej úplne na vode predajom mestského majetku, o ktorý už aspoň desať rokov nikto neprejavil záujem, alebo výnosov z ešte nepodpísaných, niežeby realizovaných projektov!“. Úplne, ale úplne rovnako, postupoval roky aj bývalý primátor Cicutto. Teda minimálne 4 roky, kedy som to zažil „na vlastnej koži“ ako poslanec mestského zastupiteľstva (2011 až 2014). Nato asi pán Hlobeň tiež zabudol. Cicutto dokonca dával do rozpočtu aj akcie hradené z európskych fondov, kde nebol uverejnený ani len náznak výzvy. Vždy som to pri schvaľovaní nového rozpočtu kritizoval (chimerické projekty ako napr. kompostáreň, či rekonštrukcia kolonádového mosta) a takto zostavený rozpočet som ani nepodporil. (To mi nezabudol „spočítať“ vtedajší poslanec Beňačka, keď som navrhoval v roku 2013 zriadenie komisie pre rozpočet ... ale to už je iná kapitola.)

piatok 29. januára 2016

Má mesto na kompostáreň?


V roku 2012 som, ešte ako poslanec mestského zastupiteľstva, uverejnil na mojej bývalej internetovej strane "Nespokojné Piešťany" blog o úskaliach vybudovania kompostárne v Piešťanoch . Keďže téma je znovu aktuána a dostala sa do návrhu rozpočtu mesta na rok 2016, uverejňujem ho v pôvodnom znení znovu.

Čo je to za otázka?“ - môže sa spýtať občan, ktorý vie, že 95 % nákladov na výstavbu, t.j. 2 661 333,12 € by malo byť hradených z európskych fondov a mesto by sa podielalo len 133 066,66 €. Poslanec pokračuje. Keď som sa 13. septembra na zasadnutí mestského zastupiteľstva spýtal, čo bude mať z kompostárne občan, aký dopad bude mať kompostáreň na rozpočet mesta, či po jej uvedení do prevádzky nepríde riaditeľ služieb mesta s požiadavkou na zvýšenie rozpočtu, nedostal som odpoveď.

odpoveď nebola ani v materiáli, ktorý predložila prednostka mestského úradu na zasadnutie. Materiál v dôvodovej správe neobsahoval žiadne informácie o tom, či a aké boli mestským zastupiteľstvom v tejto veci prijaté a zrealizované opatrenia do času predloženia materiálu, ani zhodnotenie súčasného stavu z ekonomickej a právnej stránky, hospodárskeho a finančného dopadu na rozpočet, či nárokov na pracovné miesta. Pritom povinnosť uvádzať tieto informácie jednoznačne ukladá rokovací poriadok mestského zastupiteľstva (podľa zákona 369 o obecnom zriadení). Šarmantným spôsobom odbil moje otázky primátor. Vraj zastupiteľstvo tieto otázky prerokovalo už viackrát v minulosti, existujú k tomu dve prepravky materiálov a že som si ich mohol naštudovať. Kedy som to mal, či mohol urobiť, už nepovedal. Materiál na zastupiteľstvo dostali totiž poslanci v piatok 9. septembra poobede a rokovanie zastupiteľstva bolo poobede v utorok 13. septembra. Nakoniec som sa však predsa k informáciám dostal. 22. septembra (na začiatku 7. zasadnutia mestského zastupiteľsva) mi dala pracovníčka referátu stratégie dva materiály - Štúdiu uskutočniteľnosti „Kompostáreň pre mesto Piešťany“ a Zámer EIA Kompostáreň pre mesto Piešťany.

Teraz ale naspäť k pôvodnej otázke. V prvom rade treba doplniť náklady o úroky za požičanie peňazí na výstavbu. Pri pôžičke 2 661 333,12 € a úrokovej sadzbe 3 % p.a. robí úrok ročne 79 840,00 €. Ďalej by podľa štúdie o uskutočniteľnosti mali byť ročné náklady na likvidáciu 4 000 ton odpadu 167 000,00 €. V súčasnosti služby mesta likvidujú ročne väčšie množstvo - 4 300 až 4 800 ton, s oveľa nižšími nákladmi - cca 32 000,00 €.

Keďže pri zapojení európskych fondov nie je možné prvých päť rokov získať z kompostárne výnosy, bola by za obdobie dvojročnej výstavby (podľa EIA bola doba výstavby kompostárne uvažovaná od roku 2008 do roku 2011) a prvých päť rokov prevádzky čistá strata mesta 1 127 746,66 € (133 066,66 + 2 x 79 840,00 + 5 x 167 000,00), alebo 1 047 906,66 €, ak by sa podarilo dobu výstavby skrátiť na jeden rok.

A čo by bolo po tých piatich rokoch? Podľa štúdie uskutočniteľnosti by mohlo mesto z predaja kompostu utŕž ročne asi 120 000,00 €. Pri uvedených nákladoch by to teda bola naďalej strata - ročne asi 47 000,00 €. Oveľa pravdepodobnejšie však je, že by sa uvažovaný výnos nedosiahol a táto strata by nebola konečná a vzrástla by v závislosti od množstva nepredaného kompostu a nižšej predajnej ceny ako kalkulovanej.

Kde sa v tom celom nachádza občan? Tušíte správne. Pri viacročnom napätom rozpočte mesta by ho nemalo prekvapiť nielen zvýšenie daní na krytie strát (nielen z kompostárne), ale aj poplatky za likvidáciu odpadu! Tak sa aspoň o poplatkoch domnieva autor štúdie uskutočniteľnosti. A to si už možno ten istý občan, ktorý sa na začiatku pýtal: „Čo je to za otázka?“, položí otázku novú: „Načo nám vlastne tá kompostáreň bude?“.

19. júla 2012
 


utorok 12. januára 2016

Kričí zlodej, chyťte zlodeja?

V najnovšom čísle Piešťanského týždňa z 12. januára 2016 píše pán Jozef Vojčiniak komentár na tému – Plagiátorstvo vo vedení mesta prekvitá. Nejdem teraz rozoberať, či má alebo nemá pravdu, lebo obidva novoročné vinše, Rybníčka – Trenčín a Tamajku – Piešťany, sa fakt podobajú ako vajce vajcu.

Napadla mi iná vec. Neodpisoval aj pán Vojčiniak? Správu o nápadnej podobnosti novoročných vinšov Tamajku a Rybníčka totiž priniesli web-noviny “z Piešťan” už ráno 2. januára 2016 http://www.zpiestan.sk/spravy/novorocne-priania-rybnicka-a-tamajku-sa-napadne-podobaju/! Pán Vojčiniak dal tomu síce inú, "nafúknutú" a oveľa moralizujúcejšiu formu, myšlienku však odpísal určite. Tak ako to v článku vyčíta poslancovi Hynekovi a poúča primátora Tamajku. Len na okraj -  je tu aj iná "silná podoba" so správou “z Piešťan” ... a to tzv. “skrínšotu” ... a, že sa odpisovať nemá, …

štvrtok 5. novembra 2015

V čom sa podobajú nástenkový tender a vývesná tabuľa na cintoríne?

V tzv. nástenkovom tendri rezortu výstavby a regionálneho rozvoja z roku 2007 za 3,6 miliardy korún (119,5 milióna eur), zverejnenom na informačnej tabuli ministerstva na uzavretej chodbe, uspelo ako jediný účastník konzorcium aj s firmami Zamedia a Avocat. Tie boli považované za blízke vtedajšiemu predsedovi SNS Jánovi Slotovi, ktorý bol koaličným partnerom Roberta Fica.

Podoba nie je v peniazoch, nie je o ministroch, ani vláde... Ale v spôsobe uverejnenia. Rovnako, ako sa potenciálni účastníci verejnej súťaže nemohli dostať cez zatvorené dvere na chodbu, kde boli umiestnené súťažné podklady, nemôžu si občania prečítať na vývesnej tabuli na žilinskom cintoríne „Prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany“ - ďalej prevádzkový poriadok. Ten je totiž za sklom zamknutej vývesnej tabule v zopnutom stave tak, že sa dá prečítať len jeho prvá strana. A on ich má vďaka bohu 12. Ešte pred tohtoročnými sviatkami všetkých svätých bol prevádzkový poriadok vyvesený po jednotlivých stranách. Aj keď zrejme nebol celý, lebo viselo len 7, či 8 strán.

S otázkou, prečo je teraz zavesený tak, že sa dá prečítať len predná strana, bude najvhodnejšie sa obrátiť na riaditeľku Služieb mesta Piešťany.pondelok 2. novembra 2015

Relativita v praxi


Pred krátkym časom použil primátor Tamajka, aj jeho zástupca Hynek, rovnaký argument: “ Neporušil som zákon, nespôsobil som mestu škodu a neobohatil som sa“. U jedného, aj u druhého je to pravda, použitá však pri inej príležitosti. Primátor Tamajka sa ním obhajoval pri vyslovení nedôvery jemu aj jeho týmu (zástupcovi primátora a prednostke) poslancami, zástupca Hynek ho použil v debate (skôr dvojmonológu) v televízii Piešťany o svojej pracovnej ceste do Luhačovíc.

U primátora sa jednalo z pohľadu poslancov o koncepčné nedostatky (bezpečnostný audit, nová organizačná schéma mestského úradu a s ňou spojená personálna práca) a posúdenie ich zákonnosti je viac v rukách externých orgánov (prokuratúra, polícia, inšpektorát práce a pod.).

U zástupcu Hyneka sa však jednalo o dodržanie vnútornej smernice mesta o cestovných náhradách. A tu už mohol a mal konať primátor Tamajka. Nie je zrejmé, či aj toto patrilo k príčinám odvolania (odchodu) prednostky Rehákovej, v každom prípade však mal primátor Tamajka vyvodiť dôsledky za porušenie pracovnej disciplíny aj u svojho zástupcu Hyneka. O to viac, že zástupca Hynek je najlepšie plateným zamestnancom mesta. Áno, zamestnancom. To si musí uvedomovať aj zástupca Hynek, že v Luhačoviciach nebol ako poslanec, ale ako zamestnanec (podľa cestovnej správy hľadal potenciálnych podnikateľov). A či chce, alebo nechce, je „vzorom“ pre ostatných zamestnancov, ako sa môžu, či by sa mali správať voči mestu ako ich zamestnávateľovi. Primátor Tamajka by mal postupovať rýchle a razantne o to viac, že je len otázkou času, kedy „vyvedie“ jeho zástupca Hynek väčší „prúser“, ktorým odstaví nielen sám seba, ale môže strhnúť so sebou aj jeho (primátora).

Mám ešte v živej pamäti, že takýto „bohorovnizmus“ zástupcu Hyneka som vyčítal aj predchádzajúcemu primátorovi Cicuttovi a preto som ho v posledných voľbách ani nevolil. A aj on tvrdil, že neporušil zákon, nespôsobil mestu škodu a neobohatil sa (ani mu nič také nebolo preukázané). Pri toľkej váhavosti súčasného primátora ho asi čaká rovnaký osud.nedeľa 11. októbra 2015

Iste, pán primátor, občania vedia poriadne vytočiť...

Mýlite sa však, pán primátor, keď si myslíte, že pri vystúpení občanov na zasadnutí mestského zastupiteľsvta môžete priamo reagovať na ich podnety. Zabúdate, že Vy len vediete zasadnutie, že tu nie ste vedúcim pracovníkom, ktorý si v rámci určitých pracovných pravidiel môže robiť čo chce. Pravidlá rokovania určili podľa zákona o obecnom zriadení poslanci v rokovacom poriadku a Vy ste povinný ich dodržiavať rovnako, ako ktokoľvek iný. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, v časti podnety občanov, nie ste viac než bežný občan. Preto, ak chcete reagovať na vystúpenie niektorého občana v tomto bode rokovania, môžete to urobiť len tak, ako on, občan. Teda podstúpiť tú istú povinnú a nevyhnutnú (niekomu nepríjemnú) procedúru a:
- prihlásiť sa
- odovzdať dočasne vedenie zasadnutia niektorému (oprávnenému) zástupcovi
- pristúpiť k rečníckemu pultu, predstaviť sa, uviesť svoju adresu, alebo miesto nehnuteľnosti v Piešťanoch a v 5-minútovom vystúpení povedať svoj názor.

Už si nepamätáte, ako ste za rovnaký nesprávny postup kritizovali predchádzajúceho primátora? A ten sa aspoň ospravedlňoval, že by to nemal robiť. Možno mu trochu slúži ku cti aj to, že to nerobil tak často.

Podobný postup by mali dodržiavať aj mestskí poslanci. Teda:
- vytiahnuť kartu z hlasovacieho zariadenia (čím sa stanú dočasne obyčajnými občanmi)
- pristúpiť k rečníckemu pultu, predstaviť sa, uviesť svoju adresu, alebo miesto nehnuteľnosti v Piešťanoch a v 5-minútovom vystúpení povedať svoj názor. A to sa týka aj zástupcu primátora, ktorý je počas zasadnutia mestského zastupiteľsta bežným poslancom a/alebo bežným (aj keď vyššie postaveným) zamestnancom mestského úradu.

A čo bolo tým "spúšťačom" primátorovej reakcie? Vystúpenie Ing. Šišovského, ktoré citujem v plnom znení:

Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,
predstupujem pred Vás ako predseda petičného výboru na zníženie ceny nájmu obradných miestností v domoch smútku, pretože sme stále nespokojní s vykonaným riešením. V júli roku 2013 požiadalo petícou 3589 občanov nášho mesta o zníženie uvedenej ceny. Trvalo 5 mesiacov, kým schválilo mestské zastupiteľstvo zníženie z pôvodných 110 € na 97 € vrátane DPH. Bolo to politické rozhodnutie, podložené len návrhom poslanca Beňačku približne tohto znenia: “Tak im to teda trochu znížme, napríklad na 97 €, aby nabudúce neprišli, že chcú znížiť dane”. Bez akéhokoľvek zdvôvodnenia, bez akéhokoľvek rozboru, bez ohľadu na analýzu, spracovanú vtedajším poslancom Chudým.
V aprílu tohoto roku prišiel na zastupiteľstvo vlastník hokejového klubu ŠHK 37 pán Lušnák a ústne upozornil na havarijný stav chladiaceho zariadenia zimného štadióna. Iniciatívy sa chopil pán primátor Tamajka a predložil na májové zastupiteľstvo návrh na zmenu mestského rozpočtu na pridelenie 120 tis. € na rekonštrukciu chladiaceho zariadenia zimného štadióna. Návrh bez akéhokoľvek zdôvodnenia. Návrh nemal ani len analýzu, či bol havarijný stav spôsobený morálnym a vecný opotrebovaním, alebo zanedbanou údržbou. Analýzou takou dôležitou na posúdenie, či má rekonštrukciu platiť mesto ako vlastník, alebo spoločnosť ŠHK 37 ako nájomník. Tým, že nemal riadnu dôvodovú správu bol v rozpore s rokovacím poriadkom. Návrh nebol daný dokonca ani komisiami mestského zastupiteľstva na prerokovanie.
Namiesto toho, aby ste ho stiahli z rokovania a uložili dopracovať, ste ho schválili 17 hlasmi. Zdržali sa a boli proti len poslanci Brna, Drahovská, Tremboš a Jánošík. To však nie je všetko. Pre ŠHK 37 ste schválili pre tento rok navýšenie príspevku na energie o 50 tis. € a nepochybujem, že dnes mu schválite dotáciu z podpory športu 80 tis. €. Súkromná obchodná spoločnosť ŠHK 37 tak dostane v tomto roku od mesta viacerými formami 400 tis. €. To pokladáte za normálne? To si skutočne myslíte, že občania tohto mesta sú padnutí na hlavu a vy si môžete robiť, čo chcete?
Ak by ste schválili bezplatný nájom obradných miestností v domoch smútku, stálo by to mesto pri 280 obradoch ročne len necelých 23 tis. € bez DPH. Opakujem, len 23 tis. €.
Tým by ste vyhoveli každý rok najmenej 280-tim pozostalým. Zisťovali ste koľko občanov chce, aby ŠHK 37 dostalo 400 tis. €? Nás, čo sme chceli zníženie ceny nájmu obradných miestností, je 3589! Mimochodom pre porovnanie, pána primátora Tamajku volilo v posledných voľbách len 2817 občanov.
Vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, žiadam vás, aby ste s okamžitou platnosťou schválili bezplatný nájom obradných miestností v domoch smútku! Od Vás, pán primátor Tamajka, očakávam, že ihneď, z vlastnej iniciatívy, ako pri chladiacom zariadení zimného štadióna, uložíte mestskému úradu spracovať príslušné materiály na schválenie zmeny VZN, prípadne mestského rozpočtu na tento rok a jej zapracujete aj do rozpočtov nesledujúcich rokov.

A ešte na margo, pán primátor. Ing. Šišovský upozornil, že dôvodová správa nemala "ani len analýzu, či bol havarijný stav spôsobený morálnym a vecný opotrebovaním, alebo zanedbanou údržbou". Váš argument, že v správe bola predsa revízna správa, neobstojí, lebo tá len konštatovala aktuálny stav a nie príčiny jeho vzniku. To je bohužiaľ len ďalším dôkazom, že Vaše hodnotiace kritéria, v tomto prípade práce mestského úradu, sú nastavené veľmi nízko. Alebo len chcete zakryť zlú prácu mestského úradu?
"
 

streda 19. augusta 2015

Dostal Tamajka vo voľbách viac hlasov než všetci poslanci dokopy?

Pritiahnuté za vlasy? Určite menej, než úvaha pána Vojčiniaka v úvodníku 33. čísla Piešťanského týždenníka z 11. augusta 2015. Pán Vojčiniak si totiž šikovne zažongloval s pojmami voliči a hlasy v posledných komunálnych voľbách v Piešťanoch. Zatiaľ, čo u Tamajku a Hyneka (zástupca primátora) hovorí o voličoch (Piešťancoch), u poslancov mu stačia už len hlasy a to hneď „viac ako 25 tisíc“. A potom už pán Vojčiniak hneď urobil záver, že „takýto, pre primátora, nepomer“ podpory od obyvateľov Piešťan ho (primátora) neodrádza robiť na meste „neprístojnosti“. Mimochodom, Piešťany ani 25 000 oprávnených voličov nemajú.
Pán Vojčiniak si možno neuvedomil, alebo zámerne nevzal do úvahy, že každý jeden volič mohol dať hlas až 11 - tim (v 1. volebnom obvode), alebo 10 - tim (v 2. volebnom obvode) poslancom. Na zvolenie všetkých poslancov v 1. obvode by takto stačilo 2 627 voličov (počet hlasov poslanca Hudcoviča, ktorý ich získal najviac v 1. obvode) a v 2. obvode 1600 voličov (poslanec Cifra). Samozrejme za podmienky, že by dávali hlasy len tým istým kandidátom (nemuseli by dať plných 11, či 10). Spolu teda 4 227.
Pri takejto úvahe by už bol pomer oprávnených voličov tandemu Tamajka - Hynek proti zvyšku 20 - tich poslancov vyrovnaný (3 829 : 4 227, teda 1 : 1,1) a nie nepomer (1 : 6,5, či 3 829 : 25 000), ako tvrdí pán Vojčiniak.
Všetky tieto úvahy však stoja na vode, pretože u žiadneho poslanca, či primátora, nemožno hovoriť o podpore Piešťancov, keď sa ich vo voľbách zúčastnilo len 36,44%. V každom prípade však podpora primátora voči poslaneckému zboru u tých voličov, ktorí voliť prišli, je vyrovnaná.

nedeľa 16. augusta 2015

TOTO som mal v mailovej pošte ...

Poslanec dnes pise:

Moja averzia odsúhlasiť pre ŠHK 37 akúkoľvek dotáciu nie je spôsobená nezáujmom o hokej a nie je namierená voči majiteľovi ŠHK 37 p. Lušňákovi, ale hlavne tým, že som presvedčený, že nedotujeme mladých hokejistov, ale rozhadzujeme verejné peniaze na hokejový biznis. Hokej, najmä extraligový, už dávno nie je o športe, ale hlavne o peniazoch. Podporovať takýto druh športu si môže dovoliť podnikateľský subjekt, ale nie mesto, správca verejných financií. Každý občan a podnikateľ v tomto meste sa úplne oprávnene môže pýtať, prečo sa z daní, na ktoré prispieva, hradí hokejový extraligový biznis, keď má rozbitý chodník pred domom, jeho auto nemá kde parkovať a nemá kde ísť s dieťaťom, pretože všetky detské ihriská sú zanedbané, trávniky nekosené... Nemá si kam ísť zaplávať, pretože mesto nemá plaváreň, a tak ďalej. Môžem pokračovať výtlkmi na miestnych komunikáciách, uzatvorenými schátranými mestskými budovami, zanedbaným parkom a podobne... Ale načo, veď všetci, čo v tomto meste bývame, poznáme jeho stav. Mesto tým, že dotuje energie na zimnom štadióne, nepriamo dotuje súkromnú „jednochlapovú“ s.r.o., ktorá ho má v prenájme až do roku 2034. Asi by som súhlasil, aby mesto poskytlo klubu finančnú pôžičku - akýsi preklenovací úver, ale nie dotáciu, ktorú dokonca zakrýva za mládežnícky hokej.

MARTIN VALO: Môj postoj som už vyjadril 4 dni pred zastupiteľstvom. Poslanci od roku 2006  každoročne schvaľujú financie na médiá pre zimný štadión v réžii s.r.o. v sume 150 tisíc UR. V tomto roku sme pre rok 2015 schválil o 50 tisíc viac na doplatok médií. Iba pre tento rok.

Áno, je to nepriamo dotácia na činnosť celej OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI ŠHK 37, ktorá zabezpečuje činnosť aj hokejových družstiev, vrátane mužstva v EXTRALIGE. Pre súťaž v podobe dotácii sme pre šport všeobecne schválili 100 tisíc. Táto sumu bude prerozdelená v rámci platného VZN mesta Piešťany. Hlavná informácie pre všetkých. Ak by spravovalo celú prevádzku zimáku Mesto Piešťany, jeho výška dotácia cez Služby mesta by bola ročne viac ako 300 tisíc. Samozrejme by mesto vybralo na prenájme ľadovej plochy, verejného korčuľovania a predaja vstupeniek na hokej (aký?) takmer 100 tisíc.

Verím, že si to vie každý presne spočítať, či a čo mesto "dotuje". Nutné je uviesť aj skutočnosť, že zmluva má už 9 dodatkov, lebo za ostatných 10 rokov sa všetko vyvíja. Hovorím všetko. Aj pre tieto počty a hlavne pre udržanie súťaže mužov, aby sa s touto licenciou "neobchodovali v prospech jedného muža", som hlasoval za. Jednoduché je hlasovať proti, alebo potom písať, že prečo som bol proti. Z toho mála, čo samospráva môže pre šport urobiť, je toto riešenie v tomto čase adekvátne.

Môžem to ešte preklenúť aj inak.
V minulosti mesto postavilo kúpalisko s termálnou vodou na Sĺňave, potom prišlo referendum vznikla znova obec Banka a tá už svoje - kúpalisko - prenajala. Lebo nemala financie na jeho prevádzku.... Teraz malé bazény pre rekreačné plávanie stavajú iné subjekty.

Skupina nadšencov chce oživiť funkciu prírodného kina. Po svojom. Pritom mesto má projekt 2. etapy revitalizácie tohto objektu na stole. Nie ešte celú podrobnú projektovú dokumentáciu. Tá istá skupina nadšencov chce aj prevádzku amfiteátra. Na toto nie je dokumentácia revitalizácie. 

Prenesiem sa do budúcnosti. Všetko bude opravené, všetko bude funkčné, len ľuďom sa zvýšia mieste dane, aby sme úvery na tieto aktivity zaplatili. Skupina nadšencov vznikla aj v zastupiteľstve. Všetko má jednu značku: Spoločne pre Piešťany.

V tomto trojuholníku "robia" kultúru v Kursalóne, v Dome umenia, vo Fontáne. Na letnú prevádzku je hudobný pavilón: BUDE prírodné kino, bude amfiteáter. BUDE aj dostatok zhody, kto, kedy a čo, bude v tomto trojuholníku kultúry produkovať?

Riešme radšej to podstatné. Malé deti a ľudí v núdzi, ľudí v seniorskom veku. O tom sa nadšencom ani nesníva. Lebo čistiť park, lavičky, stavať si hoc čo a hoci kde je naozaj súčasný trend aktivistov nielen v Piešťanoch. Ale na tieto činnosti si občania platia dane a poplatky. A ak takto majú aktivisti nahrádzať prácu zamestnancov mesta, niečo nie je úplne v poriadku. Naopak: aktivisti o svojej činnosti vždy radi a verejne informujú. A čo keď takto začne informovať každá samospráva, či štátny podnik? Budeme to pozorovať a ....

Uhorková sezóna

Vila Löger

"naše novinky" nás informujú o zaujímavej  neutíchajúcej snahe primátora o Vilu Löger. Sám priznáva , že ešte nikto nevie nič o jej zmysluplnom využití, ale on tvrdo pracuje na jej odkúpení, či zámene za iné objekty vo vlastníctve mesta. Na jednej strane priznáva, že musíme vedieť, čo tam chceme mať, aby sme nedopadli tak ako s Lesprojektom a pod. Ale to v prvom rade najprv on sám musí vedieť. To je akoby istá rozporuplnosť osobnosti. Na druhej strane už nechal vypracovať znalecké posudky. Ak sa nenájde  jej zmysluplné využitie, tak posudky si môže strčiť za širák. Akoby mu to bolo jedno. Však on ich neplatí zo svojho. 

Práve toto terajší radní vyčítali bývalému primátorovi. Projekty, ktoré boli k ničomu. 
Stále to zaváňa tým istým. Akoby prihrať niekomu zákazku ? Najprv by ste sa mali dohodnúť k čomu to bude .To je aj v "našich novinkách " rozumne uvedené. On to nečíta?

Poradný orgán

Keď som sa oboznámil s radou seniorov a s obsahom jednania s primátorom, nenašiel som tam nič čo by mu poradili. Z toho sa zdá, že vlastne len požadujú,  prostredníctvom primátora, prostriedky z mestskej pokladnice na svoje voľnočasové aktivity.

Už máme toľko možností sa informovať o dianí v meste a tak som si myslel, že Radnica informuje sa stane zbytočnosťou. Ale to sa práve rade zdá stále málo a požaduje častejšie informácie v tejto forme. Čo pravda zvýši náklady. Iné nič im v podstate nechýba.

Očakával som právom , že budú požadovať pracovať na príprave veľmi potrebného domu sociálnych služieb, hospicov, stredísk geriatrickej starostlivosti a pod. Na hokej je peňazí dosť . Ani ich nenapadlo, aby požadovali skôr sa postarať o ich starších kolegov a poradili mu ako by  si mal postaviť priority. Ale oni sú ešte mladí, oni to ešte nepotrebujú, alebo sú presvedčení, že ich vlastná rodina doopatruje. Tak radšej užiť si voľnočasové aktivity a chodiť na hokej.

Pán primátor sa mýli aj v tom , že radu berie ako zástupcu všetkých dôchodcov. Z ich doterajšieho postoja vidno, že to tak nie je. Pomocnú ruku mesta potrebujú najmä tí chorí, nevládni a chudobní o ktorých sa nemá kto postarať, alebo vlastná rodina nemá na to vhodné prostredie. Zabúdajú, že aj oni budú možno potrebovať niekde v slušnom prostredí hlavu skloniť.A to môže byť aj zo dňa na deň.

Iste by našli podporu aj u poslancov SpP, konkrétne p. Hudcoviča , kandidáta na primátora, ktorý za takúto nepripravenosť kritizoval minulé vedenie mesta a tým si získal aj niektorých z nás - dôchodcov. A teraz keď je už tam, tak je ticho a dôležitejší preňho je hokej a iné nepodstatné veci.😣  
Peter Záň, Piešťany.

utorok 4. augusta 2015

Prečo som nebol na poslednom mimoriadnom zastupiteľstve

...nuž preto, že som dostal z horúčav a klimatizácie respiračné ťažkosti... Priznám sa však, že mi tá viróza prišla vlastne vhod. Nenávidím nátlakové spôsoby a keď som sa dopočul, že na zastupiteľstvo opäť príde fanklub hokejistov ŠHK , tak som tušil akým smerom sa bude rokovanie a hlasovanie uberať. Zamýšľal som sa dokonca nad tým, či môže byť výsledok vôbec objektívny, ak počas tohto hoc aj verejného rokovania a hlasovania je prítomný akýkoľvek nátlakový element vykrikujúci a skáčuci poslancom do reči počas ich vystúpenia. Veľmi dobre všetci vieme, čo dokáže sfanatizovaný fanúšik a máme o tom dostatok dôkazov. Myslím si dokonca, že pre zachovanie objektívnosti sa mala zvoliť tajná forma hlasovania. Keď som si však neskôr prezeral záznam, tak som nadobudol presvedčenie, že primátorovi vyhovovala vykrikujúca a tlieskajúca kulisa fanklubu, pretože prítomných poslancov, ktorý by sa odvážili hlasovať proti nazval dokonca „devuškami“, ktorí si neplnia chlapskú povinnosť. Čudné uvažovanie a navádzanie od človeka, ktorý by mal pôsobiť aspoň pred zrakmi verejnosti objektívne.... A keď sme pri tých nátlakových akciách, tak na niektoré budúce zastupiteľstvo zvolám napr. všetkých seniorov v meste, aby prišli skandovať za odpustenie miestnych daní... prečo?... nuž preto, že to budú žiadať, podobne ako žiadali reprezentanti fanklubu, aby mesto zachovalo extraligu. A dokonca budú viac v práve ako fanklub, pretože do spoločného prispievali už dlhé roky a mnohí z nich nie práve nízke sumy, na rozdiel od členov fanklubu. Násilie plodí násilie a ak sa stanú tieto nátlakové spôsoby bežným vyjednávacím nástrojom, tak sme s parlamentarizmom skoncovali nadobro.

Keď sa koná zastupiteľstvo v Mestskej knižnici, tak ma akýsi nepísaný rokovací poriadok posadil práve medzi poslanca Juraja Brnu a poslanca Jozefa Beňačku, ktorí už vyjadrili svoj názor na priebeh mimoriadneho MsZ v Piešťanskom týždni č. 31. Poslanec Beňačka nás záverom príspevku vyzval, aby sme konali zásadovo a zodpovedne. Nuž ale, každý z nás má svoje zásady a zodpovednosť. V prípade niektorých starších poslancov je zrejmá väčšia zodpovednosť k hokejovému klubu ako k občanom, ktorých majú a priori zastupovať. Keďže nepatrím k „záchranárom“ v zmysle klasifikácie poslanca Beňačku, hlasoval by som proti už aj preto, lebo som presvedčený, že čiastka 50 tisíc € zotrvanie ŠHK v extralige nijak neovplyvní a že si ju jednoducho klub vydupkal, tak ako v roku predchádzajúcom a urobí to aj v roku budúcom. Prečo? Jednoducho preto, lebo to ide.... ak inak nie, tak nátlakom... ale ako bolo vidieť na hlasovaní, nátlak vlastne ani nebol potrebný. Pán Lušnák , teda ŠHK 37 má v mestskom zastupiteľstve ešte stále dostatočné množstvo sympatizantov. Ak by som sa totiž aj bol zúčastnil rokovania, nič by to nezmenilo na rozhodnutí MsZ, iba môj kolega Juraj Brna by sa necítil tak osamotene. Návrh podporiť extraligu dodatočnou dotáciou energií by bol prešiel so skóre 18:2, podobne ako prešiel návrh na opravu chladiaceho zariadenia hokejového štadióna za 120 tisíc €, kde som bol pre zmenu iba ja sám proti. Rozhodne totiž odmietam podporovať extraligu dotáciou. Som však za reálnu podporu mládežníckeho športu, hokej nevynímajúc. Moja averzia odsúhlasiť pre ŠHK 37 akúkoľvek dotáciu nie je spôsobená nezáujmom o hokej a ani nie je namierená voči majiteľovi ŠHK p. Lušnákovi, ale hlavne tým, že si uvedomujem, že nedotujeme mladých hokejistov, ale rozhadzujeme verejné peniaze na hokejový biznis. Hokej, obzvlášť extraligový, už dávno nie je o športe, ale hlavne o peniazoch. Ak máš peniaze, kúpiš si hráčov a dobrých trénerov a ak idem ďalej, tak si kúpim aj sudcov a dovolím si tvrdiť, že aj zápasy. A ako ste sa mohli teraz presvedčiť, tak sa kupčí aj s licenciou. Podporovať takýto druh športu, si môže dovoliť podnikateľský subjekt, ale nie mesto, ktoré je správcom verejných financií. Ak aj túto myšlienku rozvediem, tak sa úplne oprávnene môže pýtať každý občan a podnikateľ tohto mesta, že prečo sa z daní, ku ktorým prispieva, hradí hokejový extraligový biznis, keď má rozbitý chodník pred domom,  jeho auto nemá kde parkovať a nemá kde ísť s dieťaťom, pretože všetky detské ihriská sú zanedbané, trávniky nekosené, že si nemá kam ísť zaplávať, pretože mesto nemá plaváreň a tak ďalej..... mohol by som pokračovať výtlkmi na miestnych komunikáciách, uzatvorenými schátranými mestskými budovami, zanedbaným parkom a podobne....... ale načo aj, veď všetci, čo v tomto meste bývame, poznáme jeho úbohý stav.

Keď som bol pred voľbami oslovený skupinou mladých ľudí z nadácie Spoločne pre Piešťany, tak som kandidoval za poslanca s presvedčením, že mám druhú šancu pokúsiť sa zmeniť niečo v tomto meste k lepšiemu a že spoločne naozaj dosiahneme stav, ktorým zmeníme hlavne tok verejných financií tak, že občan pocíti zmenu k lepšiemu, že služby mesta a mestských podnikov sa dajú robiť výrazne lepšie. Bohužiaľ moje predstavy boli naivné. Od starých poslancov, ktorí nešťastnú zmluvu s ŠHK skoncipovali a odsúhlasili v roku 2006 (pričom si dovolím tvrdiť, že to je jedna z najhorších zmlúv o prenájme aké som kedy v živote čítal .. má toľko nedostatkov, že sa obávam, že ju žiaden právnik nečítal - možno zámerne) som ani nič iné nečakal, ale že aj niektorí členovia poslaneckého klubu Spoločne pre Piešťany budú hlasovať za dotáciu pre hokejový biznis, to som naozaj nečakal. A to je pre mňa osobne najväčšie sklamanie.

Ak sa totiž pozriete do obchodného registra SR, kto tvorí ŠHK37, tak zistíte, že jediným spoločníkom a zároveň konateľom ŠHK37 sro zo základným imaním 6639 € je prezident klubu Jaroslav Lušnák, ktorý je zrejme jediným výlučným majiteľom extraligového klubu, pretože ako som si zisťoval vo viacerých kluboch v SR (HC Košice, HC Banskú Bystricu, HK Skalica a MHC Martin), v žiadnom z nich nie je majiteľom jediná osoba. Čiže mesto tým, že dotuje energie na zimný štadión (ďalej ZŠ), nepriamo dotuje súkromnú „jednochlapovú“ s.r.o., ktorá má ZŠ v prenájme až do roku 2034 (takmer 30 rokov - to myslím nemal ani A. Winter od Erdédyho), kde je síce dozorná rada (ďalej DR) zakotvená v  spoločenskej zmluve, ale táto DR nemá žiadnu výkonnú moc a nemôže tým pádom ani nič zásadné ovplyvniť. A nielen mesto dotuje hokej. Ďalšie peniaze nás daňových poplatníkov smerujú do klubov (ŠHK 37 nevynímajúc) cez SZĽH, ktorého prezidentom je dlhé roky p. Nemeček, blízka osoba Juraja Širokého majiteľa Váhostavu, ktorý v tejto krajine asi nemusím nikomu predstavovať.

Napriek tomu, že nesúhlasím a nikdy by som nehlasoval za takéto dotovanie hokejového biznisu, aké sa odsúhlasilo na štvrtkovom mimoriadnom MsZ si pána Lušnáka veľmi vážim. Pod jeho vedením zimný štadión podstatne zmenil svoju tvár a je vidieť za ním nesmierne veľa práce a investícií. Otázkou je , či práve „ hotel pre 34 ľudí“ , ktorý na zimáku postavil, nie je príčinou jeho súčasných finančných ťažkostí a preto by som asi súhlasil, aby mesto poskytlo klubu finančnú pôžičku – akýsi preklenovací úver, ale nie dotáciu, ktorú dokonca zakrýva za mládežnícky hokej. Tiež som presvedčený o tom, že opravu chladenia za 120 tisíc € mal realizovať nájomca – ŠHK37, jednak preto, že on je plátcom DPH a tým by rekonštrukcia bola o 20% lacnejšia a tiež aj preto, že v zmluve o nájme zimného štadióna je jasne uvedené, že ŠHK 37 si prenajíma aj strojovňu chladenia spolu s technológiou. Pán Lušnák o stave strojovne vedel a namiesto údržby a opráv technológie chladenia investoval peniaze do hotela a skrášľovania zimáku a rekonštrukciu požaduje uhradiť od mesta. Toto konanie je nezodpovedné a môže sa zdariť iba v tom  prípade, že má dostatočnú podporu v mestskom zastupiteľstve a tú ako vidíte má viac ako dostatočnú.

Záverom mi dovoľte aby som informoval čitateľov o výsledku verejného obstarávania na rekonštrukciu chladenia ZŠ. Obstarávanie dopadlo podľa očakávania a súťaž vyhrala firma Frost Service sro - firma, ktorá sa o chladenie na piešťanskom ZŠ stará už dlhé roky. Súťažné podklady boli podľa evidencie poskytnuté siedmym uchádzačom avšak ponuky prišli iba od dvoch uchádzačov. Okrem fimy Frost- Service sro prišla takmer rovnaká ponuka aj od firmy GEA Refrigeration Czech republic. Firma Frost ponúkala cenu 119 700€ a firma GEA až 119 880€... aká to zhoda...... až zarážajúca rozdiel iba 1,5 promile!!!!! Nakoniec sa robila dokonca aj elektronická aukcia medzi týmito dvomi účastníkmi... Aukciu vyhrala firma Frost s konečnou sumou 119 460€... čiže sme aukciou ušetrili 240€ ( AŽ 2 PROMILE!!!).

Ing. Ján Jánošík, poslanec MsZ

PS: Pokiaľ mám mandát poslanca MsZ, je mojou povinnosťou obhajovať záujmy širokej škály obyvateľov, nielen členov fanklubu ŠHK a preto som presvedčený, že rozhodnutie dotovať profesionálny hokej z mestskej pokladnice je proti záujmom prevažnej väčšiny občanov tohto mesta. Uvedomujem si však v plnej miere, že v našom meste je veľa priaznivcov a zástancov hokeja, ktorí nemusia byť aj členmi fanklubu a že môj článok vyvolá aj nesúhlasné reakcie. Napriek tomu bude tento príspevok po dohode s redakciou v skrátenej forme (z dôvodu veľkého rozsahu) uverejnený aj v niektorom čísle Piešťanského týždňa.

streda 22. júla 2015

Nová zrážka s koňom na obzore (alebo ďaľší pokus o otvorenie mestského peňazovodu)

Neviem, či sa poslanci mestského zastupiteľstva už spamätali z poslednej “zrážky s koňom” (viď môj predchádzalúci blog: http://radnica-informuje.blogspot.sk/2015/06/co-ste-sa-s-konom-zrazili.html), ale pán primátor Tamajka má už nachystanú novú (zrážku). Pekne bez výstrahy. Tak, ako to vedia len primátori. Šikovne to “odvaliť” na poslancov. Keď to výjde, pochváli sa: “Vidíte, to ja!”. Keď to nevýjde, bude sa brániť: “Veď to schválili poslanci!”. Tentoraz nejde o chladenie na zimnom štadióne, ale o podporu piešťanského hokeja samotného. Nie mládežníckého, ale profesionálneho!

Respektívne, čo ja viem? Z dôvodovej správy materiálu, pripraveného na zasadnutie mestského zastupiteľstva 23. júla 2015 (mimo riadneho plánu zasadnutí) sa nedozviete absolútne nič. Zrejme podľa iného pravidla, povedať čo najmenej a nebude diskusia. Pod rúškom zmeny rozpočtu sa totiž ide zvyšovať príspevok mesta pre ŠHK 37 na energie o 50 tis. € (zadupľovaného dodatkom k zmluve o prenájme č. 9, teda tento rok spolu 200 tis. €) a zvýšiť dotácie do oblasti športu o 83 tis. €. Nemýlite sa, tušíte správne. Celých 83 tis. € je určených pre ŠHK 37. Ale prečo, či zdraželi energie, alebo v klube ŠHK 37 sa budú odteraz starať nielen o súčasných 70 detí, ale aj o ďaľších 1000 (že by ich zvážali z celého Slovenska?), sa už zo správy nedozviete. Pritom mikrodotácie, na regionálny rozvoj (3,3 tis. €) a dopravu a architektúru (2 tis. €), sú komentované na 48 riadkoch. Navýšenie pre ŠHK 37 o 133 tis. € má komentár len 2 krát po 2 riadky.

Voľakedy (teda pred rokom 1989) existovali len “dopisovači”. A ti tajne (podobne ako dnešní sprejeri a vrajteri) dopisovali do oficiálnych plagátov a transparentov. A tak do častého hesla “Nech žije Sovietsky zväz!” zvykli dopísať “Ale zo svojho!”. A keďže sa história zvykne opakovať, bolo by dobré znovu pripomenúť, že aj piešťanský profesionálny hokej by mal žiť zo svojho. Ak by mal byť ŠHK 37, s.r.o. napojený na “mestský peňazovod”, tak len v presne zmluvne vymedzenom rozsahu výchovy športových detí a mládeže. Ale to som nenašiel ani v pôvodnej zmluve, ani v najnovšie navrhovanom dodatku č. 9.

Poznámka
Včera, 21. júla 2015, sa konalo k pripravovanému mimoriadnemu zasadnutiu mestského zastupiteľstva zasadanie komisií (všetkých spolu). Zišlo sa tam asi 50 ich členov a niekoľko zvedavcov. Chýbal len pán primátor Tamajka. Ten, čo sľúbil pánovi Lušnákovi, že on zachráni piešťanský hokej. Takže vysvetľovať dôvodovú správu nemal kto. Prednostke Rehákovejsa to teda určite nepodarilo. A “ukočírovať” toto spoločné zasadnutie komisií tiež nedokázala. Takže nikto sa nič nové nedozvedel a bude preto zaujímavé, čo doporučia jednotlivé komisie zastupiteľstvu. Ale hlavne, ako rozhodne vo štvrtok 23. júla 2015 mestské zastupiteľstvo samotné. Či to nebude nová zrážka s koňom, ako naznačujú postoje niektorých z nich.

pondelok 13. júla 2015

Lepší vrabec v hrsti, ako holub na streche (alebo ako nepredať akcie Prima banky)

Pod titulkou "Mesto ponúka na predaj akcie Prima banky" uverejnil dnes (13. júla 2015) portál PNky (http://www.pnky.sk/aktuality/mesto-ponuka-na-predaj-akcie-prima-banky/) informáciu, že sa mesto Piešťany na základe podnetu od väčšinového vlastníka "rozhýbalo" a chce predať svojich pár mizerných akcií tejto banky  verejnou súťažou (aj keď nie v zanedbateľnej hodnote). Je mi záhadou, prečo zvolili poslanci tento postup. Dá sa len hádať, že tak len bezhlavo nasledovali zamestnancov mestského úradu, ktorý takýto postup navrhli. Je totiž úplne infantilné očakávať, že by také malé množstvo akcií kúpil niekto iný, ako väčšinový spoluvlastník. A ten urobil ponuku len preto, že mu to vo vzťahu k minoritným vlastníkom ukladá zákon. Tých pár akcií, čo by kúpou získal, vôbec nepotrebuje. On aj bez nich úplne ovláda banku a takto by mal s kúpou len zbytočné (aj keď z jeho pohľadu nie príliš veľké) výdaje. 

Mesto Piešťany malo preto okamžite reagovať na ponuku Prima banky a rýchlo predať akcie (kým si to Prima banka nerozmyslí).

Že to nejde? Že sa to zákonným spôsobom nedá? Že sa musí urobiť verejná súťaž? Ale ba! Len sa pozrite, ako sa prenajal zimný štadión. Cez "osobitný zreteľ" sa nielenže nemusela súťaž robiť, ale sa prenájom mohol prihrať kamarátovi. A aby to nebolo také úbohé, pridal sa ešte "príspevok". 150 tis. € ročne na energie. A že sa ten príspevok mal zmenšovať a po 5 rokoch zaniknúť? Šikovný dodatok č. 3 vyriešil aj túto "chybičku" zmluvy a príspevok predĺžil na celú dobu prenájmu. A že v zmluve nie je ani zmienka o uspokojení nejakého "verejného záujmu", ktorý by tam mesto Piešťany malo mať garantovaný? Veď čo, občania zaplatia dane aj tak. A čo s nimi (daňami) urobia poslanci, už občania, až do najbližších volieb, ovplyvniť nedokážu.

Takže panie a páni poslanci, je to len na vás. Myslieť, myslieť, myslieť. Úradníci mestského úradu, ani primátor vám nepomôžu. Ale to už asi viete aj sami. Že najlepšie je uplatňovať voči nim staré známe "Dôveruj, ale preveruj."

A čo teraz s akciami Prima banky? Obávam sa, že mesto namiesto 22 800 €, ktoré ponúkala Prima banka, nezíska nakoniec nič - teda len, že mu tie bezcenné akcie zostanú. Podobne ako akcie zadĺžených Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a.s., s ktorými si mesto teraz už môže akurát tak utrieť čelo, keď v minulosti odmietlo ponuku majoritného akcionára na odkúpenie.

štvrtok 25. júna 2015

Petícia na zníženie ceny nájmu domov smútku ešte neskončila

Na minulom (28. 05. 2015) mestskom zastupiteľstve - ďalej len MsZ, prerokovali poslanci plnenie uznesenia MsZ č. 88/2015 - kalkulácie cien cintorínskych a pohrebných služieb. Pre oživenie pamäte, uznesenie MsZ ukladá Službám mesta Piešťany, .p. o. - ďalej len SMP, predložiť MsZ kalkulácie cien cintorínskych a pohrebných služieb, vrátane preukázania ekonomickej oprávnenosti ich nákladov. Ak je pravda to, čo v dôvodovej sprave uvádzajú, že predkladajú kalkulácie schválené všeobecne záväzným nariadením č. 13/ 2013 - ďalej len VZN,je na mieste otázka,  na základe čoho účtujú ostatné služby?

Nie je zrejmé, či to bol zámer, nevedomosť alebo neplnenie zákonom určených povinnosti, ale predložený materiál - viď dôvodová sprava, preukazuje jasné zavádzanie poslancov, ale v prvom rade nás občanov. Mrzí ma, že po tom, ako sme ako petičný výbor upozorňovali na mnoho ďalších nedostatkov a porušovaní zákona, predkladatelia tohto materiálu takto odignorovali prijaté uznesenie. Mrzí ma, že hlavne poslanci, ktorí sedia v zastupiteľstve a sedeli v ňom i v minulom funkčnom období - bývalý primátor pán Ciccuto , pán poslanec Beňačka, ktorý sa iniciatívne prihlásil riešiť našu petíciu za zníženie ceny nájmu obradnej miestnosti, ani nepostrehli, že materiál vôbec neplní požiadavky uznesenia. Ako je možné, že SMP predložili iba kalkulácie schválené vo VZN č. 13/2013 a aj to neúplne a nikto si to ani nevšimne, páni poslanci? Ako je vôbec možné, že materiál neprerokovala finančná a podnikateľská komisia?

K textu dôvodovej správy “platné ceny od 1. 1. 2014 sme nemenili a organizácia sa snaží držať cenovú hladinu zvyšovaním efektívnosti prace“. Ceny sa menili k 1. 1. 2014 v dôsledku petície, kde zastupiteľstvo prijalo rozhodnutie o znížení ceny za obradnú miestnosť a bolo to politické rozhodnutie, na sumu 97 eur. Aké bolo moje prekvapenie, keď v priložených materiáloch bola kalkulácia tejto ceny presne 97 eur. Ako? Porovnali sme kalkuláciu zo dňa 9. 10. 2013 na 121,48 eura s kalkuláciou zo dňa 31. 10. 2013 na 97 eur. A ako dospeli k tejto cene? Jednoducho upravili predpokladaný počet pohrebov z 285 na 298. Porovnajme si dátumy 9. 10. 2013 - počet pohrebov 285 a 31. 10. 2013 počet pohrebov 298. Z dôvodovej spravy ďalej citujem: „Pre získanie výsledku sumy nákladov na jeden obrad bol stanovený priemerný počet obradov, ktorý bol vypočítaný za obdobie posledných piatich rokov jednotlivo na pohrebisku na Bratislavskej ceste bolo 201 obradov, na Žilinskej bolo 84 obradov, spolu teda za obidve pohrebiská v meste je to 285 pohrebných obradov.
Zníženie ceny za obradnú miestnosť zrejme motivovalo k zvýšeniu cien pohrebných služieb. Teda cien ,ktoré neschvaľuje MsZ, ale pohrebná služba samotná (teda riaditeľ SMP). O tomto informovala na zastupiteľstve obyvateľka Piešťany, pani Onderová. A to zvýšenie nie hocijaké. Podľa rozsahu služieb o cca 30 až 40 eur. Veď doplnili službu „ukladanie rakvy“ s cenou 24 eur. Podotýkam a upozorňujem na skutočnosť, že podľa občanov nie je cenník pohrebných služieb SMP v súlade so zákonom. Na internete na stránke SMP je zverejnený prevádzkový poriadok pohrebnej služby a je platný od 10. 10. 2011. Cenník je však podľa zákona súčasťou prevádzkového poriadku. Cenník pohrebných služieb bol zmenený od 1.1.2014 bez zmeny prevádzkového poriadku. Teda ceny účtované a zvýšené oproti cenníku, platnému podla prevádzkového poriadku, sú účtované protiprávne.

Vyzývam pána kontrolóra a poslancov, aby si toto tvrdenie overili ihneď na internete (dokiaľ to SMP nezmanipulujú), teda termín platnosti prevádzkového poriadku a túto skutočnosť si zaznamenali.

V dôvodovej správe SMP sa tiež konštatuje, že v cenách za prenájom hrobových miest nie sú zohľadnené oprávnené náklady, skutočne potrebné na prevádzku pohrebísk v meste a preto musí byť táto hlavná činnosť dotovaná (za rok 2014 cca 33 tis eur). Pani poslanci, kde je kalkulácia? Na základe čoho dospeli SMP k takémuto záveru?

Počítajte so mnou. V roku 2014 za nájom hrobových miest inkasovali od občanov podľa našich zistení cca 45 tis eur. K tomu dotácia 33 tis. robí spolu 78 tis. eur. A teraz sa pani poslanci pozrite na cintoríny, ako vyzerajú. Podľa zákona ma byť na cintoríne vyvesený prevádzkový poriadok pohrebísk. Choďte na Žilinský cintorín - zostatok nečitateľných 8 strán prevádzkových poriadkov, rozbité sklo na vývesnej tabuli , odpad sa netriedi. Z uvedených dôvodov pani poslanci iste uznáte, že uznesenie, ktoré ste prijali Vy nebolo splnené a žiadame Vás o zabezpečenie splnenia uznesenie v znení, ako bolo prijaté. Za svojvoľné menenie textu a nesplnenie v stanovenom termíne by mali nasledovať postihy. Tak ako to prezentovala pani poslankyňa Babičová za nesplnenie uznesenia hlavným kontrolórom.