štvrtok 9. októbra 2014

Transparentnosť podľa pána primátora Cicutta

Pán primátor Cicutto asi nechce vo voľbách 15. novembra 2014 nechať nič na náhodu, alebo už cíti Tamajkov dych na chrbáte? Inak sa nedá vysvetliť článok uverejnený v 3. tohtoročnom čísle "Radnica informuje" pod nadpisom "VEĽKÉ PLUS DO KOLÓNKY TRANSPARENTNOSTI".(http://www.piestany.sk/index.php?id=127&tx_ttnews[pointer]=6&tx_ttnews[tt_news]=6547&tx_ttnews[backPid]=126&cHash=67d1257497). Neznámy autor tu cituje nielen z auditu Správy finančnej kontroly, ale aj vyjadrenia primátora Cicutta a prednostky mestského úradu Bartošovej. A to v rozsahu viac ako 42 % plochy článku. Pritom tie vyjadrenia sú len chvála a samochvála. Ako keby mesto dostalo Oskara.

Takže najprv o čom tá kontrolná správa vlasne je. V juni a júli 2014 vykonala Finančná správa Bratislava vládny audit hospodárenia s prostriedkami zo štátneho rozpočtu za roky 2011, 2012 a 2013 v celkovej kontrolovanej výške 9,74 mil. €. Keď z nej odpočítame 1,0 mil. € dotácie na treningovú hokejovú halu, zostáva na 3 roky v priemere cca 2,9 mil. € na 1 rok. To predstavuje v priemere 15 % ročného rozpočtu mesta. Už toto ukazuje, že kontrola sa týkala len malej časti činnosti mesta a to činností z tzv. prenesených právomocí štátu. Keď sa pozrieme nato ešte detailnejšie, predstavovali školy 86 % kontrolovaného objemu peňazí. Takže zjednodušene povedané, audit kontroloval školy.

Vynášať tuto kontrolu ako niečo mimoriadne a prirovnávať ju ku kontrole Najvyššieho kontrolného úradu je viac než neprimerané. O to viac, že pán primátor Cicutto hovorí: "Chcem zdôrazniť, že je to za posledné obdobie štvrtá kontrola, ktorá dopadla pre mesto na výbornú. Predchádzali jej kontrola z Najvyššieho kontrolného úradu, kontrola na efektívne čerpanie a nakladanie s finančnými zdrojmi z fondov Európskej únie a kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov." Jediná z uvedených kontrol je významnejšia a to tá z Najvyššieho kontrolného úradu a tá veru slávne nedopadla, len súhrn nedostatkov je v tejto správe na 2 stranách.

Primátor Cicutto ďalej hovorí: "Preto patrí moje poďakovanie aj všetkým zamestnacom mesta. Dôkladne dodržiavajú líniu transparentnosti a zákonnosti, ktoré už dvanásť rokov považujem za najdôležitejšiu pri riadení mesta.". Prvá otázka k tomuto vyroku je, prečo všetkým zamestnacom mesta, keď sa kontroly zúčastnila len malá časť? Asi len preto, aby sa nafúkol význam tejto kontroly a pritom aj vlastný (primátora Cicutta). Druhá, podstatnejšia, otázka k tomuto výroku sa týka transparentnosti. Kde v správe sa o nej hovorí? Nakoniec, citujem zo správy: ... Hlavný účel a cieľ vládneho auditu je overenie a hodnotenie hospodárnosti , efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s prostriedkami, poskytnutými zo štátneho rozpočtu a overenie zúčtovania so štátnym rozpočtom 2011, 2012 a 2013. Takže žiadna transparentnosť, pán primátor Cicutto.

A zákonnosť? To áno! Ale čo iné by zamestnanci mali robiť, než pracoval dobre a dodržiavať zákony?  Veď za túto prácu dostali mzdu. Takže tu žiadnu mimoriadonosť nevidieť. Ani v práci zamestnancov, ani v práci primátora Cicutta.

Preto o tejto správe stačila malá "noticka" (do 10 riadkov) na poslednej strane "Radnice". Takto sa to jednoznačne dá hodnotiť len ako predvolebná kampaň pána primátora Cicutta.

Poznámka - v hodnotení transparentnosti miest a obcí podľa Transarency international Slovensko postúpili Piešťany pri poslednom hodnotení v roku 2012 na 11. miesto z 34. miesta v roku 2010. Celkovo bolo hodnotených 99 miest. V 5 stupňovom hodnotení dosiahli stupeň B, v roku 2010 stupeň C-. To je ale asi podľa pána primátora Cicutta moc tuctové, že by sa na tom dala robiť predvolebná kampaň.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára