štvrtok 9. októbra 2014

Rozklad určenia cien za poskytnutie krátkodobého užívania domov smútku

Pôvodne publikované 18. júla 2013

Všeobecne
Podľa zriaďovacej listiny Služieb mesta Piešťany, p.o., má táto organizácia v náplni hlavnej činnosti okrem iného aj správu a údržbu mestských cintorínov a domov smútku (3. Základný účel, 1. Hlavná činnosť, bod 1.5). V podnikateľskej činnosti (vedľajšia činnosť) - ((3. Základný účel, 1. Podnikateľská činnosť, bod 2.9) má prevádzkovanie pohrebnej činnosti a prevádzkovanie pohrebiska. Teda v podnikateľskej činnosti nemá osobitne menovanú správu a údržbu mestských domov smútku. Tá sa dá len odvodiť od zákonnej definície prevádzkovania pohrebiska (zákon 131/2010, § 17, odst. (2)). Toto je základ pre spôsob kalkulácie ceny služby za poskytnutie krátkodobého užívania domu smútku na Žilinskej ceste, domu smútku Bratislavskej cesta a márnice v Kocuriciach k vykonaniu pohrebného obradu.

Z histórie
Do roku 2011 bol cenník služieb upravený všeobecne záväzným nariadením č. 9/2001. s týmito cenami:
- prenájom obradnej siene II. kategórie 11,62 € (350,- Sk)
- prenájom obradnej siene III. kategórie 7,30 € (220,- Sk)
V tom istom cenníku boli ďalšie ceny služieb: prenájom katafalku 5,30 €, organizátor 11,62 €, ozvučenie bez reprodukovanej hudby 11,62 €. Tieto služby boli v novom cenníku od roku 2011 zlúčené do jednej ceny. Súčet týchto služieb je pre porovnanie 28,54 € (potom spolu s prenájmom 40,16 €, resp. 35,84 €).

Od roku 2011 do roku 2012, pred schválením nováho cenníka služieb vo všeobecne záväznom nariadení mesta Piešťany č. 3/2012, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany, boli ceny v pôvodnom VZN 3/2011 takéto:
- dom smútku na Bratislavskej ceste 105,- €
- dom smútku na Žilinskej ceste počas rekonštrukcie 85,- €
- márnica v Kocuriciach 65,- €
Cena domu smútku na Bratislavskej, ktorá je porovnateľná s cenou v pôvodnom cenníku, už v sebe zahŕňa aj služby, ktoré boli doteraz samostatné (priestory k obradu, katafalk, vozík, ozvučenie obradu a dohľad) a „vyskakuje“ na 9 - násobok pôvodnej. Aj po očistení o kumulované služby (28,54 €) však zostáva cena 6,6 krát vyššia ako vo VZN č. 9/2001.

Výveska na úradnej tabuli pred rokovaním mestského zastupiteľstva 28. júna 2012 o zmene VZN obsahovala tiež tri rozdielne cenové návrhy:
- dom smútku na Bratislavskej ceste 105,- €
- dom smútku na Žilinskej ceste (pozn.: rekonštrukcia ukončená) 115,- €
- márnica v Kocuriciach 65,- €

Dôvodová správa pre rokovanie mestského zastupiteľstva 28. júna 2012 však obsahovala bez náležitého zdôvodnenia už len „zlúčenú cenu“ 110,- € pre dva domy smútku na Bratislavskej ceste a na Žilinskej ceste. Správa uvádzala: “Stanovenie ceny v rovnakej výške pre oba domy smútku a pohrebiská odporúčame z dôvodu zabezpečenia rovnoprávnosti občanov pri poskytnutí krátkodobého užívania domov smútku k pohrebnému obradu v meste Piešťany.“ V čom tá rovnoprávnosť spočíva, predkladateľ nevysvetlil. Zrejme len v tom, že občan zaplatí rovnakú cenu za nerovnakú službu. Rozdiel medzi domami smútku na Bratislavskej a Žilinskej ceste nie je len v umiestnení. Sú vzájomne vzdialené cca 2,3 km. Ale aj v zariadení domu smútku na Žilinskej, kde sú použité vo vnútri kvalitnejšie povrchové materiály, nové komfortnejšie zariadenie, vonkajšie zateplenie stavby, či v možnosti kúrenia v zimných mesiacoch. Rozdiel je aj v stupni využitia uvádzaných dvoch domov smútku. V roku 2012 bolo na Bratislavskej 178 a na Žilinskej 100 pohrebov (V Kocuriciach bol 1 pohreb). Dáť im rovnakú cenu len z dôvodu, že cena na Žilinskej by bola podstane vyššia ako na Bratislavskej, nie je opodstatnené. Rovnako, ako nie je opodstatnené, vypočítavať priemernú cenu len z dvoch domov smútku, keď rovnaná služba, prenájom na rozlúčku so zosnulým, je poskytovaná aj v márnici v Kocuriciach. Teda ak už, mala byť priemerná cena vypočítaná vrátane kocurickej márnice. Prečo vôbec vtedajšie mestské zastupiteľstvo živelne rozhodlo o rekonštrukcii a prístavbe domu smútku na Źilinskej ceste bez náležitého posúdenia ekonomických dopadov na mesto aj občanov nie je známe.

Je cena zostavená zákonne?
Podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy (č. 523/2004), § 28, odst. (2) musia byť náklady príspevkovej organicie podnikateľskej činnosti kryté výnosmi z nej. Podľa zákona o cenách (č. 18/1996), § 12, odst. (5) poskytuje rozpočtová organizácia tovar odplatne , pričom nemôže dohodnúť cenu, ktorá nedosahuje jej náklady. Podľa § 2, odst. (3) toho istého zákona cena môže obsahovať len náklady ekonomicky oprávnené a primeraný zisk.
Z pohľadu týchto dvoch zákonov nie je cena stanovená zákonným spôsobom u položiek:
298 Poskytnutie krátkodobého užívania Domu smútku a pohrebiska na Žilinskej ceste k vykonaniu pohrebného obradu
300 Poskytnutie krátkodobého užívania Domu smútku a pohrebiska na Bratislavskej ceste k vyko- naniu pohrebného obradu.

Dom smútku na Žilinskej ceste
Do ceny je neoprávnene zarátaná spotreba elektrickej energie za celý objekt - jeden elektromer. Pritom sa pre účel smútočného obradu môžu započítať do ceny len náklady oprávnené, v tomto prípade spotreba len počas ohrevu priestoru obradnej miestnosti vo vykurovacom období a spotreba na osvetlenie. V roku 2012 predstavovali tieto náklady na jeden obrad nanajvýš:
- osvetlenie 1 kW (odhad) počas 1,5 hodiny pri cene 0,146 €/1kWh 0,22 €
- vykurovanie 12 kW počas 3 hodín (2 hod. pred, 1hod. počas obradu) pri cene 0,146 €/1kW 5,26 €

Poznámka: Počas vykurovacieho obdobia (január - apríl a október - december) bolo konaných na žilinskom cintoríne 61 obradov z celkového počtu 100. Náklady v roku 2012 na elektrickú energiu celého objektu boli 3.035,52 €, teda nie 8.127,00 € uvedených v kalkulácii (celkový objem odhadom znížený o 500,00 € na elektrinu na Bratislavskej ceste).

Do ceny nie sú zarátané odpisy budovy v plnej výške prístavby (rekonštrukcie), keďže odpisy v kalkulácii sa týkajú starej budovy, ktorá na obradné účely neslúži. Miesto 4.788,00 € (rozdiel celkových odpisov 10.284,00 €, uvedených v kalkuláci, a 5.496,00 € odpisov budovy na Bratislavskej) má byť zarátaných 13.536,00 €. Okrem vyššie uvedených vecných nákladov je v osobných nákladoch neoprávnene zarátaný údržbár priestoru, ktorý nie je prítomný počas obradu. Pre lepšiu zrozumiteľnosť som urobil novú kalkuláciu, rozloženú do položiek na jeden obrad a nie celkom, ako bola urobená pôvodná kalkulácia.

Poskytnutie krátkodobého užívania Domu smútku a pohrebiska na Žilinskej ceste - kalkulácia ceny

pôvodná
upravená
1.
Náklady na el. energiu: z toho 70 % podnik. (pohreby) (priestory určené k pohrebnému obradu - obradná miestnosť, chladiaca miestnosť, miestnosť na obliekanie zosnulých, hrobári, WC)
28,75
5,48

Náklady - vodné a stočné
1,81
1,81
2.
Náklady na bežnú údržbu a opravy budovy (čistiace a dezinfekčné prostriedky)
7,87
7,87
6.
Odpisy Dom smútku (13.536,00 / 100 obradov)
34,30
135,36

Spolu vecné náklady
72,73
150,52
3.
Mzdové náklady priame - údržba DS: 1,5 h x 4,64 (3,44 + 34,95 % odvody) x 0,8
5,57
0,00

 - pracovník, zabezpečujúci údržbu priestorov, určených k pohrebným obradom a s nimi súvisiacimi priestormi
 - dohľad 2 hod. dohľad 2 x 4,64 (1 h. pred obradom, 0,5 h. obrad, 0,5 h po opustení obradnej miestnosti)
9,28
9,28
4.
Zákonné sociálne náklady (náklady na OPP a oatenie k dohadu 108, stravné 232,96, soc. fond 41,28)
1,26
1,26
5.
Správna réžia
0,03
0,03

Spolu osobné náklady
16,14
10,57

Spolu náklady
88,87
161,09
8.
Zisk 4 %
3,55
6,44

Spolu bez DPH
92,42
167,53
9.
DPH 20 %
18,48
33,51

Cena vrátane DPH
110,91
201,04
3) Reálna elektrina = 2 vyhrievacie telesá po 6 kW, osvetelnie 1 kW, počas 3 hodín (2 pred obradom, 1 počas obradu), cena elektriny 150 € / 1 Mwh
2) Skútočné odpisy 4.788 € plus rekonštrukcia 13.536, počet pohrebov v roku 2012 bol 100, potom odpisy na 1 pohreb sú 30,70 €


Dom smútku na Bratislavskej ceste
Do ceny je neoprávnene zarátaná spotreba elektrickej energie za celý objekt - jeden elektromer. Pritom sa pre účel smútočného obradu môžu započítať do ceny len náklady oprávnené, v tomto prípade spotreba na osvetlenie. V roku 2012 predstavovali tieto náklady na jeden obrad nanajvýš:
- osvetlenie 1 kW (odhad) počas 1,5 hodiny pri cene 0,146 €/1kWh     0,22 €

Do ceny sú zarátané odpisy budovy aj na Žilinskej, pričom oprávnený náklad je len 5.496,00 € a 179 obradov v roku 2012. Okrem vyššie uvedených vecných nákladov je v osobných nákladoch neoprávnene zarátaný údržbár priestoru, ktorý nie je prítomný počas obradu. Pre lepšiu zrozumiteľnosť som urobil novú kalkuláciu, rozloženú do položiek na jeden obrad a nie celkom, ako bola urobená pôvodná kalkulácia.

Poskytnutie krátkodobého užívania Domu smútku a pohrebiska na Bratislavskej ceste - kalkulácia ceny

pôvodná
upravená
1.
Náklady na el. energiu: z toho 70 % podnik. (pohreby) (priestory určené k pohrebnému obradu - obradná miestnosť, chladiaca miestnosť, miestnosť na obliekanie zosnulých, hrobári, WC)
28,75
0,22

Náklady - vodné a stočné
1,81
1,81
2.
Náklady na bežnú údržbu a opravy budovy (čistiace a dezinfekčné prostriedky)
7,87
7,87
6.
Odpisy Dom smútku (13.536,00 / 100 obradov)
34,30
30,70

Spolu vecné náklady
72,73
40,60
3.
Mzdové náklady priame - údržba DS: 1,5 h x 4,64 (3,44 + 34,95 % odvody) x 0,8
5,57
0,00

 - pracovník, zabezpečujúci údržbu priestorov, určených k pohrebným obradom a s nimi súvisiacimi priestormi
 - dohľad 2 hod. dohľad 2 x 4,64 (1 h. pred obradom, 0,5 h. obrad, 0,5 h po opustení obradnej miestnosti)
9,28
9,28
4.
Zákonné sociálne náklady (náklady na OPP a oatenie k dohadu 108, stravné 232,96, soc. fond 41,28)
1,26
1,26
5.
Správna réžia
0,03
0,03

Spolu osobné náklady
16,14
10,57

Spolu náklady
88,87
51,17
8.
Zisk 4 %
3,55
2,05

Spolu bez DPH
92,42
53,22
9.
DPH 20 %
18,48
10,64

Cena vrátane DPH
110,91
63,86
1) Reálna elektrina = osvetelnie 2 kW, počas 1,5 hodiny, cena elektriny 150 € / 1 MWh
2) Skútočné odpisy 5.496 €, počet pohrebov v roku 2012 bol 179, potom odpisy na 1 pohreb sú 30,70 €
3) Reálna elektrina = 2 vyhrievacie telesá po 6 kW, osvetelnie 1 kW, počas 3 hodín (2 pred obradom, 1 počas obradu), cena elektriny 150 € / 1 MWh
2) Skútočné odpisy 4.788 € plus rekonštrukcia 13.536, počet pohrebov v roku 2012 bol 100, potom odpisy na 1 pohreb sú 30,70 €


Čo s tým?
Občania sa pýtajú. Ako je možné, že športoviská - zimný štadión, futbalový štadión, či kolkáreň je možné prenajať za symbolické 1 euro? Ako je možné, že občianske združenia si od mesta prenajímajú kancelárie - Zrnko, Kukučínova, taktiež za symbolické 1 euro? Dokonca prenájom kinosály MsKS (Malej scény Ivana Krasku) je na 1 hodinu len 24 € pre školské, kultúrne, spoločenské a osvetové podujatia. Podnikatelia zaplatia za hodinu 30 €, resp. 37 €.
Vo všetkých menovaných príkladoch okrem kinosály MsKS bola uplatnená výnimka, tzv. dôvod hodný osobitného zreteľa, ktorú umožňuje zákon o majetku obcí (č. 138/1991), kedy nemusia byť dodržané pravidlá pre prenechanie majetku obce do nájmu. U kinosály MsKS je uplatnená výnimka pre prípady, že nájom s tým istým nájomcom netrvá viac ako 10 dní kalendárneho mesiaca. Poznámka: U športovísk sa zvykne nájomca zaviazať k bežnej údržbe prenajatého objektu, ktorá je však násobne menšia ako odpisy a negarantuje, že objekt sa po uplynutí doby nájmu (30 rokov) vráti v pôvodnom stave.

Podľa zákona o pohrebníctve (č. 131/2010) v prípade, že obec prenachá prevádzkovanie pohrebiska inej osobe, v našom prípade Službám mesta, je táto živnosťou. Tým sa stáva podnikateľskou činnosťou, u ktorej sa musia uplatniť zásady tvorby ceny, ako je uvedené predtým.

Ak by sa táto činnosť - prevádzka pohrebiska (do ktorej spadá aj správa domu smútku), vrátila späť mestu, bolo by možné ceny znížiť uplatnením dôvodu hodného osobitného zreteľa. Do tej doby je potrebné upraviť ceny, napr. vyššie uvedeným spôsobom.

Potom by sa nemuseli účtovať odpisy, a ceny by bolo možné znížiť na:
298 Poskytnutie krátkodobého užívania Domu smútku na Žilinskej ceste      32,11 €
300 Poskytnutie krátkodobého užívania Domu smútku na Bratislavskej ceste      25,55 €

Riešenie
Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany zmení zriaďovaciu listinu Služieb mesta Piešťany p.o. a vyjme Domy smútku na Bratislavskej a Žilinskej ceste alebo celú prevádzku pohrebísk zo správy Služieb mesta Piešťany p.o. a následne zmení ceny položiek 298 a 300 cenníka, priloženého k VZN č. 3/2012.

Pod čiarou
Otvorená zostáva otázka, kde sú odpisy, vybrané od 19. mája 2011 (kedy nadobudlo účinnosť VZN 3/2011) až doteraz v cene krátkodobého užívania, ktoré by mali byť odložené pre budúcu obnovu domov smútku (bývalý fond reprodukcie, teraz napr. rezervný fond). Keďže tieto peniaze nemôžu byť druhý krát odpísané, mali zostať ako čistý zisk z podnikateľskej činnosti strediska pietnych služieb - názov z roku 2011, či strediska cintorínskych a pohrebných služieb - názov z roku 2012. Keďže toto stredisko vykázalo v roku 2011 zisk z podnikateľskej činnosti len 1.889 € (1,0 % z výnosov) a v roku 2012 tiež len 4.479 € (2,4 % z výnosov), je zrejmé, že tržby odpisov sa v nich nenachádzajú (v roku 2011 to mohlo byť od 19. mája odhadom zo 175 prenájmov po 21,80 € bez DPH 6.002,50 €, v roku 2012 to bolo 169 prenájmov do 31. júla 2012 po 21,80 €, t.j. 3.684,20 € a 110 prenájmov od 1. augusta 2012 po 34,30 €, t.j. 3.733,00 €,, spolu rok 2012 7.457,20 €). Tento stav argumentuje p.o. Služby mesta Piešťany (ďalej SMP) zriaďovacou listinou, kde sa v časti „Hospodárenie organizácie“, okrem iného uvádza že „Príjmy z podnikateľskej činnosti organizácie sú účelovo viazané v jej rozpočte na plnenie verejno - prospešných úloh a aktivít Hlavnej činnosti, uvedených v bode 1/ Hlavná činnosť“.

To v praxi znamená, že SMP všetky voľné zdroje (rozdiel medzi príjmami a výdavkami, či výnosmi a nákladmi) používa podľa vlastného uváženia na krytie prevádzkových alebo so súhlasom zastupiteľstva aj kapitálových nákladov. Či je tento postup zákonný, nech posúdi legislatívno - právna komisia, alebo hlavný kontrolór.

Pod čiarou druhý krát
To, že v podnikateľskej činnosti postupuje SMP z hľadiska cien aj inak, dokumentuje čisto podnikateľské stredisko parkovísk a trhovísk, kde ceny služieb (výnosy) trhovísk a verejných WC dlhodobo nekryjú náklady týchto činnosti. Takéto hospodárenie je potom zrejme v rozpore so zákonom o cenách, zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a zákonom o majetku obcí. Rovnako ako v predchádzajúcej poznámke by bolo preto vhodné, posúdiť zákonnosť takéhoto hospodárenia legislatívno - právnou komisiou, alebo hlavným kontrolórom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára