štvrtok 9. októbra 2014

Neverte primátorovi Cicuttovi!


Potok Dubové rozdeľuje Floreát na Veľký a Malý. Poslednou ulicou Veľkého Floreátu, na ľavej strane Dubového, je Dlhá ulica. Dlhý čas bola svojou okrajovou polohou jednou z dopravne najkľudnejších ulíc štvrte rodinných domov. Postupom času sa však ulica predžovala a dopravne spája mesto s poliklinikou, športoviskami, hotelmi na pravej strane Sĺňavy a najnovšie aj s vilovou štvrťou Lodenica. Tak sa stála bežná ulička s radom rodinným domov jednou z najrušnejších ulíc Piešťan. Dopravný ruch prekročil všetky únosné medze prašnosti, hluku, aj bezpečnosti. Mnohí šoféri nedodržiavali na tejto 770 m dlhej, len mierne zahnutej, ulici povolenú rýchlosť. Nečudo, že jej obyvatelia už nechceli ďalej znášať tento stav a spísali petíciu. Nechali posúdiť právny stav, zmerať hlučnosť, spočítali prejdené autá a požiadali 25. augusta 2013 primátora Cicutta o zmenu organizácie dopravy.

A tu sa začína zaujímavý osud tejto petície. Na zasadnutie finančnej a podnikateľskej komisie 6. septembra 2013 však riešenie požiadaviek z petície - vybudovanie dvoch spomaľovačov, nebolo. Prednostka mestskúho úradu Bartošová to oddôvodnila tým, že v rozpočte pre rok 2013 nie sú na túto akciu plánované peniaze. Je zaujímavé, že na inú akciu, vybudovanie prevádzky na kompostovanie, ktorá nebola tiež v rozpočte, sa takmer 400 tisíc eur našlo a boli schválené zastupiteľstvom na septembrovom zasadnutí. To, že petícia nebola prerokovaná vo finančnej a podnikateľskej komisii, hlavne že nebola ocenená, zohrá ešte zaujímavú úlohu v návrhu rozpočtu roku 2014.

Občanom dal primátor Cicutto 19. septembra 2013 odpoveď, ktorá zohľadnila doporučenia komisie pre rozvoj mesta a komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok a ktorá obsahovala hlavne tieto záväzky:
- bude daná požiadavka na políciu ohľadne merania jazdnej rýchlosti na tejto komunikácii
- zvýšenie bezpečnosti na križovatke ulíc Dlhá a Kúpeľná riešiť osadením dopravných zariadení zvýšením priechodu pre chodcov ako bezbarierového, alebo osadením svetelných dopravných zariadení a meračom rýchlosti.
- spracovanie dokumentácie
- obmedzenie vjazdu nákladných vozidiel len na dopravnú obsluhu (odsúhlasiť s dopravným inšpektorátom).

Najhlavnejšia časť odpovede z pohľadu občanov sa týkala osudu tejto petície, preto nasledujúci citát: “Zabezpečenie dokumentácie ako aj samotnej realizácie opatrení je možné na základe schválenia finančných prostriedkov v rámci rozpočtu mesta Piešťany. Z tohto dôvodu bude našou snahou zabezpečiť finančné prostriedky v rámci rozpočtu roku 2013, resp. budú finančné prostriedky nárokované v rámci rozpočtu na rok 2014.“

Je takmer isté, že od spomínaného listu si primátor Cicutto na petíciu až do konca roka 2013 viac nespomenul a žiadny návrh na zaradenie do rozpočtu nedal. Od septembra (príklad viď vyššie) do decembra 2013 bolo schválených niekoľko akcií, ktoré neboli súčasťou rozpočtu. Oproti petícii však asi mali výhodu v tom, že ich návrhy pocházali z mestkého úradu, alebo z mestských organizácií a nie od občanov.

Keď sa v novembri 2013 prerokúval návrh rozpočtu roku 2014 na neformálnom stretnutí poslancov, upozornil poslanec Dubovský, ktorý je tiež poslancom za tretí volebný obvod, že v rozpočte chýba realizácia záväzkov z odpovede primátora na túto petíciu. Na tomto rokovaní boli prijaté všetky iné návrhy na investície v roku 2014, preto sa zdal prísľub prednostky Bartošovej, že táto petícia bude tiež zaradená do rozpočtu, ako hodnoverný.

O to väčšie bolo prekvapenie, keď do návrhu rozpočtu roku 2014, ktorý bol v decembri 2013 predložený zastupiteľstvu na schválenie, bol zaradený len projekt tejto akcie, bez jej realizácie. Poslanec Dubovský preto v rozprave podal pozmeňujúci návrh, aby boli znížené výdavky rozpočtu na propagáciu mesta a použili sa na realizáciu záväzkov z petície. Že demagógia nie je primátorovi Cicuttovi cudzia, predviedol v rozprave, keď vyhlásil, že realizáciu opatrení nebolo možné zaradiť do rozpočtu preto, lebo nie je známa ich hodnota, ktorú určí až projekt. Bohužiaľ nikomu do konca rozpravy nenapadlo primátorvi Cicuttovi pripomenúť, že od septembra mohol dať bez akéhokoľvek časového tlaku akciu „oceniť“ odboru správy majetku, ako urobil mnohokrát pri iných investičných akciách predtým. Nakoniec napr. aj revitalizácia Lida nemá spracovanú dokumantáciu (projekt), ale jej realizácia v rozpočte roku 2014 uvedená je (Lido prípojka elektro 7.000 € a Lido verejné osvetlenie 28.750 €).

Návrh poslanca Dubovského nebol nakoniec úspešný, keď zaň hlasovalo len 11 z 24 poslancov. A pritom stačilo málo, aby prešiel. Chýbali 2 hlasy , ktoré by ste očakávali takmer automaticky. Hlasy poslancov za tretí volebný obvod, Cifru (nehlasoval) a Kollárikovej (zdržala sa).

Dovetok. Písomný doklad o žiadosti na políciu o meranie jazdnej rýchlosti na Dlhej ulici neexistuje. Mesto uskutočnilo zmenu dopravného značenia osadením zákazu vjazdu nákladných áut z mesta, aj od polikliniky a zvýraznením značiek na prechodoch pre chodcov pri napojení Kúpeľnej ulice na Dlhú. Obyvatelia Dlhej ulice po výmene povrchu vozovky koncom roka 2013 zaznamenali pri prejazde áut zníženie hlučnosti.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára