piatok 13. februára 2015

Ako je to vlastne s novou tréningovou (hokejovou) halou?

Cui bono? (v čí prospech) zvykneme sa pýtať, keď nevieme, prečo sa niečo stalo. V tomto prípade by možno bolo zaujímavé skúmať tandem Cicutto - Lušnák, či  by z toho niečo mohol mať. Z priebehu sa však ukáže, že to už teraz nemá význam. Nechajme sa radšej viesť pri pochybnosti o účele takejto stavby  jedným zo základných ustanovení zákona o obecnom zriadení - Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Príbeh začal 28. júna 2012, kedy počas zasadnutia mestského zastupiteľstva zvoláva vtedajší primátor Cicutto mestskú radu a mimo riadneho programu zaraďuje na rokovanie bod “Predbežný súhlas k podaniu žiadosti mesta Piešťany o dotáciu zo Slovenského zväzu ľadového hokeja pre výstavbu tréningovej haly”. Postup obhajuje v dôvodovej správe tým, že súhlas mesta je potrebné zaslať do 29. júna 2012 a “ak sa Mesto Piešťany dostane do užšieho výberu uchádzačov o táto dotáciu a budú stanovené ďalšie podmienky zo strany poskytovateľa dotácie, Mestský úrad Piešťany spracuje podrobnejší materiál a predloží ho na rokovanie MsR a MsZ. V súčasnej dobe nám nie sú známe ďalšie skutočnosti pre možnosť získania dotácie a stanovenie podmienok pre možnú výstavbu tréningovej haly.” Investíciu obhajuje ďalej v dôvodovej správe aj tým, že mesto Piešťany by bolo len investorom a v prípade potreby spolufinancovania by bol k spoluúčasti zmluvne zaviazaný ŠHK 37 a všetky ďalšie financie by boli hradené zo strany ŠHK 37.


Všetkých 21 prítomných poslancov, z dnešného pohľadu ľahkovážne, udeľuje predbežný súhlas. Možno k ich súhlasu prispelo aj “zabezpečovacie” uznesenie č. 104/2012 C/, ktoré uložilo mestskému úradu pripraviť ďalšie informácie o podmienkach dotácie a výstavby tréningovej haly v lehote do 12 mesiacov. Bohužiaľ, toto uznesenie nebolo nikdy splnené. Posledná zmienka o ňom je v hodnotení plnenia uznensení na nasledujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva 27. septembra 2012, kde zodpovedná za jeho splnenie, vtedajšia prednostka MsÚ Bartošová, uvádza, že uznesenie je “v plnení”.

Vôbec prvý krát po pamätnom zasadnutí 28. júna 2012 sa tréningová hala opäť objavuje oficiálne až v novembri 2014 v návrhu rozpočtu pre rok 2015 pod menom “hokejová hala”. Ale už nie s pôvodnou sumou 1.000.000 €, ale 1.500.000 €. Príjem bol však samozrejme z úradu vlády len ten pôvodný jeden milión. Medzi tisícami čísel a stovkami strán textu sa jeden riadok o tréningovej hale v dôvodovej správe a jeden riadok v tabuľke “PROGRAM 8 - Šport” ľahko stratí. Zrejme v to dúfal vtedajší primátor Cicutto, keď to bez akejkoľvek prípravy podstrčil mestskému zastupiteľstvu na schválenie, pekne schované v balíku celého rozpočtu. A potom stačilo už len nechať šíriť fámu, že “s tým sa už nič nedá robiť, veď výstavba tréningovej haly už bola schválená”.

Táto konšpiračná teória sa samozrejme dokázať nedá. Čo sa ale prekázať dá, sú fakty, že vtedajší primátor Cicutto vec nenechal spať až do konca roku 2014, ako by sa zdalo na prvý pohľad. 18. decembra 2013 uzatvára zmluvu so Slovenským zväzom ľadového hokeja (niektoré detaily sú v prílohe č. 1) a následne ďalšiu zmluvu s Úradom vlády SR (niektoré detaily sú v prílohe č. 2 a 3). Nenechávajúc nič na náhodu, podáva vtedajší primátor Cicutto o dva dni neskôr, 20. decembra 2013, návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na Tréningovú hokejovú hlalu na príslušnom stavebnom úrade obce Banka.

V článku II. Práva a povinnosti zmluvných strán, bod 6) zmluvy o spolupráci č. 407/2013 so Slovenským zväzom ľadového hokeja (ďalej SZĽH) zaviazal vtedajší primátor Cicutto mesto na 10 rokov bezplatne poskytovať tréningovú halu SZĽH - viď poznámka 1). Tým porušil zákon č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy, keď náklady na prevádzku novej trénungovej haly nedal schváliť mestskému zastupiteľstvu podľa Zásad finančného hospodárenia mesta Piešťany. To, že sa nejedná o málo peňazí, možno odvodiť od aktuálnych prevádzkových nákladov zimného štadióna, ktorý prevádzkuje ŠHK 37, s.r.o. Podľa nedávneho vyjadrenia jeho konateľa (5. novembra 2014 v TV Piešťany), pána Lušnáka, sú ročné náklady asi 400 tis. eur. Žiadna dokumentácia (projektová), ktorá by presnejšie preukazovala energetickú potrebu novej tréningovej haly, dodnes neexistuje.
Vtedajší primátor Cicutto uvedeným konaním zrejme porušil aj zákon č. 138/1991 o majetku obcí, keď nepostupoval podľa § 9, písm. c) a nedal tieto zmluvy schváliť mestskému zastupiteľstvu podľa Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany - ďalej zásady. Podľa časti V. Právomoci pri hospodárení s majetkom mesta Piešťany, odst. 2), písm. c) zásad smie primátor schváliť len „nájom a výpožičku nehnuteľného majetku mesta do výmery 50 m2 “.

Otvorená zostáva otázka, ako obstaral a z čoho zaplatil vtedajší primátor Cicutto zhotovenie dokumentácie, potrebnej k žiadosti na schválenie umiestnenia stavby. Táto akcia totiž nebola v rozpočte v roku 2013. S tým súvisí aj zbytočné vynaloženie práce pracovníkov MsÚ, ktorí pripravovali toto podanie na príslušný stavebný úrad (obec Banka). To samozrejme nie je len ich mzda , odvody a príslušné osobné náklady, ale aj náklady na materiál, počítače, energie, či dopravu.


Prečo zbytočná dokumentácia? Prečo zbytočná práca? Prečo zbytočný správny poplatok? Stačí sa zamyslieť nad lehotami. Pred samotnou výstavbou je potrebné mať stavbu povolenú. V prípade tejto stavby sa jedná o dvojstupňové povoľovacie konanie. Tzv. územné konanie, ako prvý stupeň, bolo síce začaté ešte v roku 2013, ale z neznámych dúvodov bolo prerušené a prerušeným aj dodnes zostalo. Až po vydaní územného rozhodnutia a nadobudnutí jeho právoplatnosti, je možné začať stavebné konanie. Nadobudnutie právoplatnosti územného rozhodnutia je však podmienené, či sa niektorí z účastníkov tohto konania neodvolá. V tomto prípade je celkom reálne, že vzhľadom na kontroverznosť myšlienky výstavby tréningovej haly, k takémuto odvolaniu dôjde. Aj keby však k odvolaniu nedošlo, následné, tzv. stavebné konanie, sa nedá skrátiť pod tri mesiace. V tejto súvislosti nemožno zabudnúť na skutočnosť, že neexistuje projekt, ktorý by bolo možné použiť na stavebné konanie a teda táto lehota sa skôr predĺži, ako skráti. Aj v priaznivom prípade sme už na začiatku leta. Ďalšie dva až tri mesiace si vyžiada povinné verejné obstarávanie. A postaviť a skolaudovať stavbu takéhoto rozsahu za 3 až 4 mesiace je nereálne. Preto zbytočná dokumentácia, zbytočná práca aj zbytočný správny poplatok v územnom konaní.

Nepoznať dnes investičný náklad, nepoznať rozpočet (výmer plôch) a dohadovať sa, či bude treba na výstavbu 2,3 mil. eur bez DPH, alebo bude stačiť len 1,6 mil. eur bez DPH je len dôkazom, že vtedajší primátor Cicutto to nezvládol, alebo to urobil úmyselne. To je už ale z dnešného pohľadu úplne jedno. Na mestskom účte je len 1,0 mil. eur a dubiózny prísľub daľšieho 0,5 mil. eur to nevytrhne. Iste, dalo by sa veriť, že tých 0,5 mil. eur predsa len príde, u sponzorov vyzbierať zvyšných 0,1 mil. eur  a urobiť to s minimalistickým rozpočtom. A dala by sa ušetriť aj DPH, keby sa akcia "prehnala" cez niektorého mestského plátcu DPH (Bytový podnik, akebo Služby mesta).

Ale načo? Čo budú mať občania z trénigovej haly, z veľkej časti obsadenej SZĽH? Čo s kapacitou, keď tam nebude SZĽH? To ju zase mesto dá bezplatne spoločnosti ŠHK 37, s.r.o.? A pridá k tomu aj úhradu prevádzkových nákladov? Veď za 8 rokov prispelo mesto na prevádku zimného štadióna tejto spoločnosti  ŠHK 37, s.r.o. už viac ako 1,2 mil. eur. Kto zaplatí prekládku parkoviska do priľahlého borovicového lesíka? Čo s výrubom stromov pre toto nové parkovisko?

Na všetky tieto otázky by mohla odpovedať štúdia uskutočnoteľnosti. Podobne, ako odpovedala v prípade plaveckého centra. Odpovede mohol dať materiál, ktorý MsÚ nepredložil podľa uznesenia č. 104/2012 C/ zastupiteľstvu najneskôr do mája 2013. A možno by nebola potrebná ani štúdia uskutočnoteľnosti, ak by bol chýbajúci materiál spracovaný podľa rokovacieho poriadku. Tak, ako ukladá § 4 Príprava rokovania zastupiteľstva, odst. (4), písm. h), uviesť v dôvodovej správe:
. informáciu o tom, z akého podnetu je písomný materiál predkladaný, sledovaný cieľ a obsah materiálu,
. informáciu o tom, aké uznesenia a opatrenia boli vo veci prijaté orgánmi mesta, najmä mestským zastupiteľstvom do predloženia písomného materiálu a prípadne ako boli realizované s uvedením, ktoré z týchto uznesení sa novým návrhom nahradzujú, menia alebo dopĺňajú,
. zhodnotenie súčasného stavu najmä z ekonomickej a právnej stránky, ale tiež zo spoločenskej stránky, spôsob jej vykonávania, hospodársky a finančný dopad na rozpočet, v primeranom časovom členení výdavkov a príjmov vyplývajúcich z návrhu, prípadné nároky na pracovné miesta,

. súlad návrhu s právnym poriadkom Slovenskej republiky a nariadeniami mesta, 
. pre prípad, že návrh obsahuje variantné riešenia, treba uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov a odporučenie optimálneho riešenia,
. spracovateľ podľa svojho rozhodnutia zahrnie alebo nezahrnie so zdôvodnením do konečného znenia návrhu pripomienky osôb a orgánov, ktoré sa k prvotnému návrhu vyjadrili.

Takže, takto je to s novou tréningovou (hokejovou) halou.Poznámky:

1) Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnutím tréningovej haly pre účely ľadového hokeja podľa odsekov 2 až 5 tohto článku sa rozumie bezodplatné prenechanie tréningovej haly do užívania vrátane bezodplatného užívania energetických médií, vrátane elektrickej energie, tepla, chladenia, vody, stočného, bezodplatného fungovania tréningovej haly vrátane ľadovej plochy, prevádzky rolby, a všetkých technologických zariadení, bezodplatné zabezpečenie služieb energetických závodov v trafostanici a bezodplatný servis a obsluha technologických zariadení, osvetlenia 1200 luxov a ozvučenia vzduchotechniky, regulácie teploty, bezpečnostného systému uzatvárania dverí, bezpečnostného kamerového systému a zabezpečenie čistenia šatní počas doby užívania tréningovej haly na účely podľa tejto zmluvy.

Príloha č. 1 - zmluva č. 0021405

Príloha č. 2 - zmluvu o spolupráci č. 407-2013(1)

Príloha č. 3 - zmluvu o spolupráci č. 407-2013(2) 

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára