štvrtok 25. decembra 2014

"SpP-áci" to síce ustáli, ale ...

... nepresvedčili. Pri tvorbe komisií a mestskej rady na slávnostnom (ustanovujúcom) zasadnutí mestského zastupiteľstva 11. decembra 2014 sa miestami zdalo, že ani sami seba. Vystúpenie poslanca Jánošíka, člena zoskupenia Spoločne pre Piešťany (ďalej SpP, alebo "SpP-áci"sa zdalo ako ústupok návrhu poslanca Cifru, nemenovať členov komisií. Aj vystúpenia poslancov Hudcoviča a Malíka boli málo vyargumentované, chýbal im dôraz na ustanovenia zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého nemá žiadny poslanec nárok byť členom komisie, alebo mestskej rady. To, že sa poslanci Gocká a Valo hlásili ako občania, nemení nič na skutočnosti, že aj v takom prípade sa  jedná o konflikt záujmov. (Poznámka: U poslankyne Babičovej išlo o niečo iné.) Že to zákon takto nerieši, neznamená, že si niektorí poslanci nemohli stanoviť takéto prísnejšie kritérium. A že ich je 11? Stačilo, aby si zvyšní poslanci urobili klub s 10 členmi, zalobovali u jedného "SpP-áka" a mohli všetko zmeniť. Aký klub, akú politickú stranu svojim agresívnym a hysterickým vystúpením zastupovala poslankyňa Babičová? Žiadny, len sama seba. Aký klub, akú politickú stanu zastupovala poslankyňa Gocká? Tiež len sama seba. Obidve sa dovolávali nejakého práva, ktorá však zákon o obecnom zriadení nepozná.


Paragraf 10 zákona hovorí v odstavci (2), že „Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce; môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon“. Ako ich teda obecné zastupiteľstvo zriadi, kto v nich bude, zákon nerieši.


Paragraf 14 zákona v odstavcoch (1) a (2) hovorí o obecnej rade toto: „Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť obecnú radu. Obecná rada je zložená z poslancov, ktorých volí obecné zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie. Obecnú radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať. Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok obecného zastupiteľstva. Počet členov obecnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov. V zložení obecnej rady sa prihliada na zastúpenie politických strán, politických hnutí a nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve.“ Čo mala na mysli poslankyňa Babičová, keď sa dovolávala svojho „zákonného práva“? Akú politickú stranu, hnutie, alebo nezávislých poslancov by tam zastupovala? Aké ústavne právo jej bolo odoprené? O zastúpení podľa volebných obvodov zákon predsa nič nehovorí. A že si poslanecké zoskupenie "SpP-ákov" dalo ako kritérium počet voličských hlasov, je ich vnútorná vec. Je len ich nešikovnosťou, že to zverejnili tak otvorene s naivnou nádejou, že ich všetci pochopia a podporia.


O komisiách hovorí zákon v odstavcoch (1) a (2) paragrafu 15, kde: „Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom“. Kde tu vidí poslankyňa Gocká oporu pre svoje tvrdenie, že jej bolo odoprené právo byť členkou finančnej a podnikateľskej komisie? To keby som sa ja ako občan (poznámka: môžem byť predsa podľa zákona členom komisie) „prihlásil“, že chcem byť členom komisie pre stratégiu a rozvoj mesta, mám nato automatický nárok?


Jediný, kto správne komunikoval svoju nespokojnosť, bol poslanec Valo, ktorý uviedol, že mu nebola daná možnosť. (Poznámka: Ale tá nebola daná ani všetkým občanom, ktorí prejavili záujem pracovať v komisiách).


"SpP-áci" zbytočne obhajovali ponechanie učiteľov v komisii pre školstvo a mládež. Stačilo predsa týchto kandidátov priamo na zasadnutí zastupiteľstva z komisie stiahnuť a komisiu buď ponechať 4-člennú (nič by sa nestalo), alebo ju doplniť následne (na niektorom ďalšom zasadnutí) o „nezávadných“ členov.


V čom ale urobili "SpP-áci" väčšiu chybu (na ktorú mimochodom nikto neupozornil), je, že do komisií a rady schválili aj poslancov, ktorí mali v minulosti s mestom hospodársky styk (dodávali mestu tovary a služby). Bolo by preto vhodné, aby sa títo poslanci buď vzdali členstva v mestskej rade a komisiách, alebo, aby verejne vyhlásili, že sa v súčasnom volebnom období nebudú zúčastňovať dodávok tovarov a služieb mestu. (Poznámka: A ak by to už malo byť úplne lege artis, mohli by takéto prehlásenie žiadať aj od ostatných členov komisií a členov mestskej rady, prípadne ich v tomto zmysle prelustrovať).

Á propos, zatiaľ nie je oficiálne založený ani jeden poslanecký klub. (Medzičasom doručili poslanci zo zoskupenia Spoločne pre Piešťany oficiálne primátorovi založenie klubu - doplnené 30. decembra 2014.)2 komentáre:

 1. Len pre doplnenie: Zaradenie do Rady na základe získaných hlasov naivne nenavrhli plynári :) .

  Jozef Drahovský

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Že návrh dal poslanec Drahovský je 100-percentná pravda. Ale ak by si túto myšlienku neosvojili "plynári", či správne povedené nepodporili ju, neuskutočnila by sa. Preto som si dovolil to zjednodušenie. A keďže sa nedalo postupovať podľa zastúpenia politických strán (sú len dve a aj to len po jednom poslancovi), pokladám ju dokonca za veľmi dobrú a nie naivnú. Za naivnú pokladám len otvorenosť "plynárov", keď dúfali, že to všetci pochopia a a s ováciami podporia - viď poslankyňa Babičová.

   Odstrániť