streda 7. septembra 2016

Nekonečný príbeh pohrebných služieb pokračuje

Do komisií mestského zastupiteľstva predložil v týchto dňoch primátor Tamajka návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje prevádzkový poriadok pohrebísk v meste Piešťany (VZN o pohrebníctve). Návrh VZN by mal byť prerokovaný na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 29. septembra 2016. Pred prerokovaním musí byť návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli minimálne 15 dní pred jeho schválením na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Návrh spracovala riaditeľka Služby mesta Piešťany (SMP) Dupkaničová, údajne podľa zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Návrh by však podľa zákona mal maťprílohu č. 2 Plán hrobových miest, niektoré povinné náležitosti, a na príklad aj postih právnických osôb, a pod. Veľa práce si s návrhom pani riaditeľka Dupkaničová teda zrejme nedala. Závady na základe podnetov z komisií a od občanov do zasadnutia zrejme SMP odstráni a stihne ho aj včas vyvesiť na úradnú tabuľu. V každom prípade je to však jasný obraz nízkej kvality riadenia a kontroly riaditeľky Dupkaničovej, ako aj neschopnosti jej podriadených.

K dôvodovej správe si dovoľujeme vysloviť názor, že úroveň čistoty a kvality údržby cintorínov je na takej nízkej úrovni, že horšia ani nemôže byť. Naše názory a hodnotenie úrovne sa týka cintorína na Žilinskej ceste. Na cintoríne (stará časť) je veľa hrobov, ktoré zrejme nemajú nájomcu, sú obrastené trávou a na mnohých rastú náletové dreviny. O tieto sa skutočne nikto nestará a taktiež na starej časti je dosť voľných miest (vedené ako rezerva a pod). Je potrebné vykonať kontrolu voľných miest a pozastaviť pochovávanie v novej časti. Má to viacero dôvodov. Nie je pravda, že občania sa o hroby nestarajú, ako sa to tlmočí verejnosti. Je potrebné si uvedomiť, že nie každý občan, ktorý platí nájom za hrobové miesto, býva v Piešťanoch a tiež z objektívnych dôvodov sa o hrob nemôže starať. Platia nájom, tak o čom to je. Najviac problémov je s nedostatočnou údržbou, ktorá spočíva v kosení na cintorínoch. Tráva zostáva prilepená na hroboch a okolo nich. Nie je pravda, že sa pohrabe. Čaká sa na vietor, až trávu čiastočne sfúkne niekomu ďalej.

K téme dočisťovania odpadu. Nerozumieme tomu, ako Služby mesta Piešťany (SMP) zabezpečili realizáciu triedenia odpadu. V novej časti cintorína sú smetné koše pevne zabudované a tam nie je čo triediť, pretože nie sú označené, čo do nich možno vhodiť. K veľkokapacitným kontajnerom boli priradené nádoby na sklo, biologický odpad a tuším plast. No kontajnery už nikto neoznačil, čo do neho patrí. Keď si zoberiete, že pri jednom pohrebnom obrade je cca 8 vencov, tak je kontajner ihneď naplnený. Tak aké triedenie?

Konštatovanie, že pracovnici podnikateľskej činnosti (hrobári)  vypomáhajú pri údržbe cintorínov v rámci svojej pracovnej doby, čiže táto nie je dotovaná z prostriedkov mesta, je zarážajúca. Tak z čoho je platená? Pritom nesmieme zabudnúť, že na správu cintorínov sa rozpočtuje ročne 117 tis. € a minie 120 tis. € (strata cez 2 tis. €). Kam idú tieto peniaze? Navrhujeme poslaneckému zboru, aby uznesením uložil hlavnému kontrolórovi vykonať kontrolu správnosti vyplácania mzdových prostriedkov a či je vykonávané medzi strediskami zúčtovanie pri vykonávaní prác  pre iné stredisko.

Dôvodová správa sa vôbec nezmieňuje o navrhovaných zmenách oproti doteraz platnému VZN o pohrebníctve. Keď niekto chce pripomienkovať predložený materiál musí mať i náležité podklady - viď rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. Ako môžeme pripomienkovať ceny, navrhované vo VZN, keď kalkulácie nie sú súčasťou aspoň dôvodovej správy? Nakoľko máme pripomienky práve k týmto cenám, žiadame kalkulácie zaslať obratom. Taktiež prosíme o zaslanie kalkulácií i cien za cintorínske služby. Uvedené kalkulácie sme žiadali aj od pána zástupcu primátora Hudcoviča, ktorý prisľúbil, že zariadi ich zaslanie. Nakoľko z dôvodovej spravy jasne vyplýva, že SMP nie sú schopné zabezpečiť porovnateľnú úroveň cien z iných miest, navrhujeme, aby bola vyhlásená  verejná súťaž na poskytovanie cintorínskych a pohrebných služieb. Podotýkame, že tieto služby vo väčšine prípadov v iných mestách zabezpečujú súkromné spoločnosti za omnoho výhodnejších cien -viď mesto Trnava. Ďalej navrhujeme, aby bola vyhlásená verejná súťaž na údržbu cintorínov. Správu cintorínov navrhujeme presunúť priamo na mesto Piešťany. Taktiež navrhujeme, aby boli prepracované ceny za nájom hrobových miest podľa plochy a nie použití násobkov. Násobok jedno hrobu nie je totožný s rozmerom dvoj hrobu.

Ďalej navrhujeme preradiť domy smútku a márnicu zo SMP do majetku mesta,
čím sa zníži aktuálna cena nájmu o 16 € (DPH) bez toho, aby to mesto, alebo SMP čokoľvek stálo. Kalkulácie cien za nájom navrhujeme vypracovať zvlášť za nájom  obradnej miestnosti na Bratislavskej ceste a Žilinskej ceste a navrhnúť ceny tak, aby zodpovedali nájmu iných mestských priestorov. Napr. nájmu MsKS u I. Krasu, kde nájom sály za 1 hodinu je 27 €. Alebo nájom bývalej jedálne v SMP za účelom predaja tovaru je za celý deň 95 €. Resp. zvážiť možnosť riešenia tak, ako to zabezpečuje mesto Trnava, kde za určitých podmienok je nájom obradnej miestnosti bezplatný.   Vzhľadom na to, že VZN nie je vypracované v súlade s platným zákonom o pohrebníctve a je ho potrebné doplniť a rovnako ho znovu zverejniť na úradnej tabuli, je zrejme zbytočné dávať ďalšie pripomienky k textu VZN.

Žiadame o oznámenie, ako budú tieto závažné nedostatky riešené a prosíme o oznámenie, aby sme mohli pripomienkovať nový text návrhu VZN o pohrebníctve. Predpokladáme, ze to budete riešiť aj doplnením dôvodovej správy s vyznačením zmien.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára