utorok 4. novembra 2014

Letisko Piešťany, a.s.

V tejto obchodnej spoločnosti má mesto 21,49 % akcií. Spoluvlastníkom je trnavský VÚC a štát. Menšinový podiel nemení nič na skutočnosti, že mesto Piešťany má v správnych orgánoch svojho zástupcu. Je ním primátor Cicutto na nie malej funkcii predsedu dozornej rady. Už len z tohoto dôvodu by mal dbať, aby Letisko Piešťany, a.s. (ďalej len Letisko) platilo mesto riadne dane. To ovšem nie je jeho prípad, Letisko k 31. 12. 2013 mestu dlhuje 313 139 €

Niekto môže namietať, že sa Letisku nedarí a preto neplatí. To, že sa Letisku nedarí, nie je žiadna novinka. Za posledné roky produkuje len straty. Ku koncu minulého roka (posledná učtovná závierka) malo stratu 508 tis. € (ku koncu roka 2012 to bolo 923 tis. €). Kumulovane, vrátane minulých rokov, má už nazbieranú stratu 4,679 mil. €. Okrem toho má záväzky 2,631 mil. €, ktoré nie sú kryté pohľadávkami (tie sú len 134 tis. €, plus nejaké peniaze na účtoch). Keď bude takto pokračovať ďalej, nebude mu asi stačiť na krytie ani celý majetok, ktorý je v zostakovej cene 22,880 mil. €.
Tu je ale vhodné sa zastaviť pri ocenení tohto majetku a spýtať sa, či by sa dal za to ocenenie aj predať. Treba mať na zreteli, že z neho predstavujú pozemky 19,947 mil. €. Ich reálna trhová cena nie je známa. Z tohto uhla pohľadu je viac ako otázne, či by mesto malo odkúpiť 6,13 %  podiel od štátu, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo začiatkom roka 2010 ak je súčasťou aj podmienka štátu, že celý majetok Letiska bude využitý minimálne 5 rokov iba na prevádzkovanie Letiska ako verejného dopravného letiska a na rozvoj ďalších leteckých aktivít.

Aj z tohto krátkeho popisu je zrejmé, že Letisko sa nacházda v mimoriadne zlej hospodárskej a fnančnej situácii. To však nezabránilo primátorovi Cicuttovi, ako predsedovi dozornej rady, aby pripustil výplatu odmien členom orgánov spoločnosti - v roku 2013 vo výške 76 934 €, v roku 2012 vo výške 143 831 €, v roku 2010 to bolo 111 532 € a v roku 2009 podobne, 104 386 €. 

Postarať sa o splatenie dlhu voči mestu však primátora Cicutta, ako predsedu dozornej rady Letiska, nenapadlo?

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára